Zasiłek dla bezrobotnych – kto go może otrzymać?

4 min. czytania

Można argumentować, że państwo powinno nie tylko prowadzić politykę mającą na celu minimalizację stopy bezrobocia, lecz również dążyć do zminimalizowania jego ewentualnego wpływu. Dlatego osobom niepracującym przysługują tzw. zasiłki dla bezrobotnych. Kto kwalifikuje się do tego świadczenia? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Kryteria uzyskania zasiłku dla niepracujących

Trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, gdy nie ma odpowiedniej pracy, stażu ani praktyki. W ciągu 18 miesięcy przed datą rejestracji, łącznie 365 dni, ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych był zatrudniony i pobierał co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego był zobowiązany odprowadzać składki na fundusz pracy.

Kolejne kryteria:

  • zatrudnienie, pełnienie służby lub wykonywanie innej pracy zarobkowej i osiąganie wynagrodzenia albo dochodu,
  • starający się o zasiłek przepracował co najmniej 365 dni za granicą w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w PUP,
  • opłacanie składki na Fundusz Pracy za zatrudnienie albo inną płatną pracę u pracodawców zagranicznych,
  • płatności na ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności pozarolniczej,
  • praca wykonywana podczas tymczasowego aresztowania lub pozbawienia wolności,
  • wykonywanie pracy w ramach umowy outsourcingowej,
  • świadczenie usług na mocy umów agencyjnych bądź innych umów o świadczenie usług,
  • pełnienie funkcji członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, rolniczej spółdzielni usługowej.

Ma to na celu zaimplementowanie jednej z powyższych metod alternatywnych, a nie połączenie wszystkich alternatyw. Co najważniejsze, całkowity czas pracy 365 dni został ściśle określony niezależnie od wskazanej sytuacji.

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki obowiązkowe

Oczywiście nie każdemu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jest to bezpośredni efekt charakteru tego zasiłku, który ma na celu tymczasowe wsparcie kogoś na bezrobociu. W wyniku takich procedur państwo zabezpiecza się przed zbędnymi zasiłkami socjalnymi i prowadzi politykę mającą na celu minimalizację stopy bezrobocia.

Utrata zasiłku dla bezrobotnych

Prócz zwięźle ustalonego okresu zasiłku dla bezrobotnych, w niektórych przypadkach pozbawia się niektóre osoby również prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zwykle prawo to odbiera się bezrobotnemu, który odmawia przyjęcia odpowiedniej pracy albo innych propozycji pracy zarobkowej bez uzasadnionych powodów, odmawia podjęcia pracy użytecznej społecznie, prac interwencyjnych albo robót publicznych bądź uczestniczenia w szkoleniu w miejscu pracy, stażu lub podjęcia szkolenia zawodowego.

Zasiłek dla bezrobotnych ma zwłaszcza niwelować negatywne skutki bezrobocia. Jest to opieka społeczna, której celem jest zapewnienie beneficjentom minimalnych środków potrzebnych do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych.

Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Okres zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowany. Zależy to od poziomu inflacji na danym obszarze, na jakim bezrobotni się ubiegają, oraz ich osobistych warunków życiowych. Zwykle można go uzyskać na 6 lub 12 miesięcy.

Reguła określająca długość otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych znajduje się w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  • 6 miesięcy dla niepracujących pobierających zasiłki zamieszkałych na terenie powiatu, jeśli stopa bezrobocia w tym rejonie nie przekracza 150% średniej stopy bezrobocia w kraju w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego prawo do bezrobocia,
  • 12 miesięcy dla niepracujących jeśli stopa bezrobocia na danym obszarze powiatu przekroczy 150% średniej stopy bezrobocia w kraju w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych, pobierając zasiłek dla bezrobotnych,
  • samotny rodzic z co najmniej jednym dzieckiem w wieku poniżej 15 lat,
  • albo gdy osoba wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 15 lat, a współmałżonek niepracującego jest również bez pracy i stracił możliwość do zasiłku w wyniku upływu okresu zasiłkowego po dniu, w którym bezrobotny uzyskał prawo do zasiłku,
  • albo gdy osoba ukończyła 50 lat i ma co najmniej 20 lat zasiłku.
Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Można argumentować, że państwo powinno nie tylko prowadzić politykę mającą na celu minimalizację stopy bezrobocia, lecz również dążyć do zminimalizowania jego ewentualnego wpływu. Dlatego osobom niepracującym przysługują tzw. zasiłki dla bezrobotnych. Kto kwalifikuje się do tego świadczenia? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Kryteria uzyskania zasiłku dla niepracujących

Trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, gdy nie ma odpowiedniej pracy, stażu ani praktyki. W ciągu 18 miesięcy przed datą rejestracji, łącznie 365 dni, ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych był zatrudniony i pobierał co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego był zobowiązany odprowadzać składki na fundusz pracy.

Kolejne kryteria:

  • zatrudnienie, pełnienie służby lub wykonywanie innej pracy zarobkowej i osiąganie wynagrodzenia albo dochodu,
  • starający się o zasiłek przepracował co najmniej 365 dni za granicą w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w PUP,
  • opłacanie składki na Fundusz Pracy za zatrudnienie albo inną płatną pracę u pracodawców zagranicznych,
  • płatności na ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności pozarolniczej,
  • praca wykonywana podczas tymczasowego aresztowania lub pozbawienia wolności,
  • wykonywanie pracy w ramach umowy outsourcingowej,
  • świadczenie usług na mocy umów agencyjnych bądź innych umów o świadczenie usług,
  • pełnienie funkcji członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, rolniczej spółdzielni usługowej.

Ma to na celu zaimplementowanie jednej z powyższych metod alternatywnych, a nie połączenie wszystkich alternatyw. Co najważniejsze, całkowity czas pracy 365 dni został ściśle określony niezależnie od wskazanej sytuacji.

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki obowiązkowe

Oczywiście nie każdemu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jest to bezpośredni efekt charakteru tego zasiłku, który ma na celu tymczasowe wsparcie kogoś na bezrobociu. W wyniku takich procedur państwo zabezpiecza się przed zbędnymi zasiłkami socjalnymi i prowadzi politykę mającą na celu minimalizację stopy bezrobocia.

Utrata zasiłku dla bezrobotnych

Prócz zwięźle ustalonego okresu zasiłku dla bezrobotnych, w niektórych przypadkach pozbawia się niektóre osoby również prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zwykle prawo to odbiera się bezrobotnemu, który odmawia przyjęcia odpowiedniej pracy albo innych propozycji pracy zarobkowej bez uzasadnionych powodów, odmawia podjęcia pracy użytecznej społecznie, prac interwencyjnych albo robót publicznych bądź uczestniczenia w szkoleniu w miejscu pracy, stażu lub podjęcia szkolenia zawodowego.

Zasiłek dla bezrobotnych ma zwłaszcza niwelować negatywne skutki bezrobocia. Jest to opieka społeczna, której celem jest zapewnienie beneficjentom minimalnych środków potrzebnych do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych.

Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Okres zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowany. Zależy to od poziomu inflacji na danym obszarze, na jakim bezrobotni się ubiegają, oraz ich osobistych warunków życiowych. Zwykle można go uzyskać na 6 lub 12 miesięcy.

Reguła określająca długość otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych znajduje się w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  • 6 miesięcy dla niepracujących pobierających zasiłki zamieszkałych na terenie powiatu, jeśli stopa bezrobocia w tym rejonie nie przekracza 150% średniej stopy bezrobocia w kraju w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego prawo do bezrobocia,
  • 12 miesięcy dla niepracujących jeśli stopa bezrobocia na danym obszarze powiatu przekroczy 150% średniej stopy bezrobocia w kraju w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych, pobierając zasiłek dla bezrobotnych,
  • samotny rodzic z co najmniej jednym dzieckiem w wieku poniżej 15 lat,
  • albo gdy osoba wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 15 lat, a współmałżonek niepracującego jest również bez pracy i stracił możliwość do zasiłku w wyniku upływu okresu zasiłkowego po dniu, w którym bezrobotny uzyskał prawo do zasiłku,
  • albo gdy osoba ukończyła 50 lat i ma co najmniej 20 lat zasiłku.
Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

34 + = 43

error: