Weksel in blanco – w jakim celu można go użyć?

5 min. czytania

Weksel in blanco nie jest już tak powszechnym narzędziem zabezpieczenia pożyczki czy kredytu jak jeszcze zupełnie niedawno było. Choć jeszcze można się spotkać z instytucjami, które używają właśnie takiego zabezpieczenia. Czym właściwie jest taki dokument? Czy podpisanie takiego jest zupełnie bezpieczne dla osoby podpisującej? Co można zrobić z takim dokumentem?

Dość powszechnym sposobem na zaspakajanie swoich potrzeb w dzisiejszych czasach okazało się zaciąganie różnego rodzaju zobowiązań. Czasami są to zwykłe pożyczki ratalne, czasami chwilówki. Jednak nie wszyscy pożyczkobiorcy są rzetelnymi klientami i nie wywiązują się ze swoich zobowiązań terminowo, albo też próbują uniknąć tematu całkowicie.

Dlatego też niektórzy pożyczkodawcy wciąż honorują taką formę zabezpieczenia jaką jest weksel.

Weksel i weksel in blanco

Jeszcze jakiś czas temu akceptowalna forma weksla była wyłącznie na papierze wartościowym, który w odpowiednich nominałach był dystrybuowany przez bank. Dziś już nie ma wymogu sporządzania tegoż dokumentu właśnie w takiej formie. Wystarczy kawałek papieru, który będzie zawierał odpowiednie informacje, żeby stać się wekslem.

Wiadomo jest, że w takim postępowaniu muszą być dwie strony. Po jednej stoi trasant – czyli osoba, która wystawia weksel a po drugiej remitent, czyli adresat weksla. Ten pierwszy podpisując weksel zobowiązuje się do spłaty określonej w nim kwoty na rzecz adresata. W przypadku braku reakcji ze strony zobowiązanej, adresat weksla może domagać się swoich roszczeń na drodze sądowej.

Jak dokładnie ma wyglądać taki weksel, jakie informacje zawierać i jakie skutki prawne wywołuje jego podpisanie reguluje prawo wekslowe. A czym się różni weksel od weksla in blanco? Weksel musi zawierać pewne dane i informacje, aby stać się wekslem. Weksel in blanco nie jest całkowicie wypełniony.

Może w nim brakować takich informacji jak wysokość należności, dane adresowe adresata czy daty i miejsca realizacji zobowiązania. Najczęściej jednak brakuje w nim informacji dotyczących sumy wekslowej. Czemu może służyć takie postępowanie? Z pewnością jest to swego rodzaju zabezpieczenie interesów wierzyciela.

W przypadku, gdyby osoba zobowiązana nie realizowała czynności wynikających z umowy, wówczas wierzyciel może uzupełnić weksel samodzielnie wskazując wysokość należnego zobowiązania i wszcząć postępowanie sądowe, które zapewne zakończy się egzekucją. Tą formę zabezpieczenia stosuje się głownie przy zaciąganiu zobowiązań finansowych, a także przy zawieraniu niektórych umów.

W ten sposób wierzyciel zabezpiecza się przed długotrwałym egzekwowaniem długów, całe postępowanie jest znacznie krótsze a jego koszty ograniczone. Dla osoby zobowiązanej podpisanie takiego weksla pozwala na zaciągnięcie pożyczki, czasami nawet w przypadku niewielkiej zdolności kredytowej.

Jakie informacje powinien zawierać weksel, żeby stać się wekslem?

Weksel w swej treści powinien zawierać słowo kluczowe „weksel” w języku jaki obowiązuje w miejscu, w którym wystawiono ten dokument. Powinien być sporządzony w formie pisemnej, ze wskazaniem sumy wekslowej. Wystawca weksla musi go podpisać własnoręcznym podpisem.

Poza tym powinien zawierać datę i miejsce jego wystawienia, dane osobowe obydwu stron, czyli wierzyciela i zobowiązanego a także czas i miejsce realizacji zobowiązania. W wekslu in blanco zwykle brakuje kwoty zobowiązania. Wówczas w przypadku braku realizacji zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel może go uzupełnić, wpisując należną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami.

Czy pożyczka z wekslem in blanco jest bezpieczna?

Z pewnością dla wierzyciela takie rozwiązanie jest dobre i bezpieczne – ma wiele zalet. Jednak druga strona postępowania powinna zachować szczególną ostrożność przy podpisywaniu takiego dokumentu. Niewłaściwie wypełniony weksel, bez deklaracji wekslowej może przysporzyć wiele kłopotów osobie zobowiązanej.

Trafiając na nieuczciwego wierzyciela dłużnik może narazić się na spore obciążenie finansowe, ponieważ taki adresat weksla może wpisać dowolną kwotę zobowiązania, a sąd w postępowaniu taką kwotę zasądzi. Poza tym wierzyciel swoje prawa, wynikające z podpisanego weksla przenieść na zupełnie inną osobę.

Taka ma swoją nazwę – to „indosowanie weksla” lub „puszczenie weksla w obieg”. Może to być szczególnie przykre dla osób, które zrealizowały umowę zabezpieczoną wekslem, a nieuczciwy pożyczkodawca i tak puścił go w obieg. Może się zdarzyć tak, że nowy wierzyciel będzie od pożyczkobiorcy domagał się jeszcze raz tego samego zobowiązania.

Tą niezręczną sytuację utrudnia fakt, że weksel in blanko nie traci swojej ważności i mimo spłaty zobowiązania on wciąż jest aktualny. W takim przypadku w postępowaniu przed sądem należałoby wykazać, że wierzyciel w momencie nabycia weksla był świadomy tego, że będzie działał na szkodę dłużnika. A to zadanie jest wręcz niewykonalne.

Aby uniknąć przeniesienia weksla na inną osobę, należy przy jego sporządzaniu umieścić odpowiedni podpunkt o treści „nie na zlecenie”. Warto też w samej treści dokumentu zamieścić adnotację o fakcie sporządzenia do weksla deklaracji wekslowej.

Natomiast deklaracja wekslowa powinna być sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, zawierać jak najwięcej szczegółów i podpisana powinna być przez obydwie strony postępowania. Taki proces w znacznym stopniu zabezpieczy zobowiązaną osobę przed nieuczciwym wierzycielem.

Reasumując, nie jest to najlepsze rozwiązanie dla pożyczkobiorcy. Prawo wekslowe w tym przypadku jednak nie do końca zadbało o interesy dłużników. Jeśli nie ma takiej potrzeby i jest możliwe inne rozwiązanie, zdecydowanie lepiej z niego skorzystać. W dzisiejszych czasach podpisywanie czegokolwiek in blanco to ogromne ryzyko.

Czym jest deklaracja wekslowa?

To co zabezpiecza jedną stronę nie zawsze musi być dobre dla drugiej strony. Bo nie zawsze musimy trafić na uczciwego wierzyciela, który uzupełni weksel o faktycznie należną sumę. I właśnie w tym celu do każdego weksla in blanco powinna być dołączona deklaracja wekslowa.

Powinna ona zawierać informacje precyzujące w jaki sposób i w jakich okolicznościach weksel może zostać uzupełniony i które elementy mogą zostać do niego dopisane.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Weksel in blanco nie jest już tak powszechnym narzędziem zabezpieczenia pożyczki czy kredytu jak jeszcze zupełnie niedawno było. Choć jeszcze można się spotkać z instytucjami, które używają właśnie takiego zabezpieczenia. Czym właściwie jest taki dokument? Czy podpisanie takiego jest zupełnie bezpieczne dla osoby podpisującej? Co można zrobić z takim dokumentem?

Dość powszechnym sposobem na zaspakajanie swoich potrzeb w dzisiejszych czasach okazało się zaciąganie różnego rodzaju zobowiązań. Czasami są to zwykłe pożyczki ratalne, czasami chwilówki. Jednak nie wszyscy pożyczkobiorcy są rzetelnymi klientami i nie wywiązują się ze swoich zobowiązań terminowo, albo też próbują uniknąć tematu całkowicie.

Dlatego też niektórzy pożyczkodawcy wciąż honorują taką formę zabezpieczenia jaką jest weksel.

Weksel i weksel in blanco

Jeszcze jakiś czas temu akceptowalna forma weksla była wyłącznie na papierze wartościowym, który w odpowiednich nominałach był dystrybuowany przez bank. Dziś już nie ma wymogu sporządzania tegoż dokumentu właśnie w takiej formie. Wystarczy kawałek papieru, który będzie zawierał odpowiednie informacje, żeby stać się wekslem.

Wiadomo jest, że w takim postępowaniu muszą być dwie strony. Po jednej stoi trasant – czyli osoba, która wystawia weksel a po drugiej remitent, czyli adresat weksla. Ten pierwszy podpisując weksel zobowiązuje się do spłaty określonej w nim kwoty na rzecz adresata. W przypadku braku reakcji ze strony zobowiązanej, adresat weksla może domagać się swoich roszczeń na drodze sądowej.

Jak dokładnie ma wyglądać taki weksel, jakie informacje zawierać i jakie skutki prawne wywołuje jego podpisanie reguluje prawo wekslowe. A czym się różni weksel od weksla in blanco? Weksel musi zawierać pewne dane i informacje, aby stać się wekslem. Weksel in blanco nie jest całkowicie wypełniony.

Może w nim brakować takich informacji jak wysokość należności, dane adresowe adresata czy daty i miejsca realizacji zobowiązania. Najczęściej jednak brakuje w nim informacji dotyczących sumy wekslowej. Czemu może służyć takie postępowanie? Z pewnością jest to swego rodzaju zabezpieczenie interesów wierzyciela.

W przypadku, gdyby osoba zobowiązana nie realizowała czynności wynikających z umowy, wówczas wierzyciel może uzupełnić weksel samodzielnie wskazując wysokość należnego zobowiązania i wszcząć postępowanie sądowe, które zapewne zakończy się egzekucją. Tą formę zabezpieczenia stosuje się głownie przy zaciąganiu zobowiązań finansowych, a także przy zawieraniu niektórych umów.

W ten sposób wierzyciel zabezpiecza się przed długotrwałym egzekwowaniem długów, całe postępowanie jest znacznie krótsze a jego koszty ograniczone. Dla osoby zobowiązanej podpisanie takiego weksla pozwala na zaciągnięcie pożyczki, czasami nawet w przypadku niewielkiej zdolności kredytowej.

Jakie informacje powinien zawierać weksel, żeby stać się wekslem?

Weksel w swej treści powinien zawierać słowo kluczowe „weksel” w języku jaki obowiązuje w miejscu, w którym wystawiono ten dokument. Powinien być sporządzony w formie pisemnej, ze wskazaniem sumy wekslowej. Wystawca weksla musi go podpisać własnoręcznym podpisem.

Poza tym powinien zawierać datę i miejsce jego wystawienia, dane osobowe obydwu stron, czyli wierzyciela i zobowiązanego a także czas i miejsce realizacji zobowiązania. W wekslu in blanco zwykle brakuje kwoty zobowiązania. Wówczas w przypadku braku realizacji zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel może go uzupełnić, wpisując należną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami.

Czy pożyczka z wekslem in blanco jest bezpieczna?

Z pewnością dla wierzyciela takie rozwiązanie jest dobre i bezpieczne – ma wiele zalet. Jednak druga strona postępowania powinna zachować szczególną ostrożność przy podpisywaniu takiego dokumentu. Niewłaściwie wypełniony weksel, bez deklaracji wekslowej może przysporzyć wiele kłopotów osobie zobowiązanej.

Trafiając na nieuczciwego wierzyciela dłużnik może narazić się na spore obciążenie finansowe, ponieważ taki adresat weksla może wpisać dowolną kwotę zobowiązania, a sąd w postępowaniu taką kwotę zasądzi. Poza tym wierzyciel swoje prawa, wynikające z podpisanego weksla przenieść na zupełnie inną osobę.

Taka ma swoją nazwę – to „indosowanie weksla” lub „puszczenie weksla w obieg”. Może to być szczególnie przykre dla osób, które zrealizowały umowę zabezpieczoną wekslem, a nieuczciwy pożyczkodawca i tak puścił go w obieg. Może się zdarzyć tak, że nowy wierzyciel będzie od pożyczkobiorcy domagał się jeszcze raz tego samego zobowiązania.

Tą niezręczną sytuację utrudnia fakt, że weksel in blanko nie traci swojej ważności i mimo spłaty zobowiązania on wciąż jest aktualny. W takim przypadku w postępowaniu przed sądem należałoby wykazać, że wierzyciel w momencie nabycia weksla był świadomy tego, że będzie działał na szkodę dłużnika. A to zadanie jest wręcz niewykonalne.

Aby uniknąć przeniesienia weksla na inną osobę, należy przy jego sporządzaniu umieścić odpowiedni podpunkt o treści „nie na zlecenie”. Warto też w samej treści dokumentu zamieścić adnotację o fakcie sporządzenia do weksla deklaracji wekslowej.

Natomiast deklaracja wekslowa powinna być sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, zawierać jak najwięcej szczegółów i podpisana powinna być przez obydwie strony postępowania. Taki proces w znacznym stopniu zabezpieczy zobowiązaną osobę przed nieuczciwym wierzycielem.

Reasumując, nie jest to najlepsze rozwiązanie dla pożyczkobiorcy. Prawo wekslowe w tym przypadku jednak nie do końca zadbało o interesy dłużników. Jeśli nie ma takiej potrzeby i jest możliwe inne rozwiązanie, zdecydowanie lepiej z niego skorzystać. W dzisiejszych czasach podpisywanie czegokolwiek in blanco to ogromne ryzyko.

Czym jest deklaracja wekslowa?

To co zabezpiecza jedną stronę nie zawsze musi być dobre dla drugiej strony. Bo nie zawsze musimy trafić na uczciwego wierzyciela, który uzupełni weksel o faktycznie należną sumę. I właśnie w tym celu do każdego weksla in blanco powinna być dołączona deklaracja wekslowa.

Powinna ona zawierać informacje precyzujące w jaki sposób i w jakich okolicznościach weksel może zostać uzupełniony i które elementy mogą zostać do niego dopisane.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 3 = 2

error: