Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez serwis bezbiku.info

I. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

Serwis – serwis internetowy pod nazwą “BezBiku.info” prowadzony przez firmę Adlink System, z siedzibą w Opolu (45-047), ul. Waryńskiego 2, NIP: 7542415184;
Użytkownik – osoba, korzystająca z usług Serwisu;
Regulamin – niniejszy regulamin, zawierający przepisy dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu;
Dostawca – instytucja finansowa, która jest właścicielem oferowanego produktu finansowego;
Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Serwis na drodze elektronicznej, w tym usługi, które mają na celu przedstawianie Użytkownikom ofert finansowania;
Usługi informacyjne – wszelkie treści udostępniane Użytkownikowi, które znajdują się na stronach Serwisu; udostępnienie treści polega na wyświetlaniu stron w określonym adresie URL;
Usługi komunikacyjne – umożliwiają komunikację pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem za sprawą narzędzi dostępnych w Serwisie;
Usługi reklamowe — emisja materiałów reklamowych w Serwisie, które zostały zlecone przez jego partnerów;
Partner – podmiot, który współpracuje z Serwisem. Lista Partnerów Serwisu dostępna jest w Polityce Prywatności.

II. Postanowienia ogólne

W Regulaminie zostały określone zasady i warunki korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Adlink System oraz informacje porządkowe.

Użytkownik, korzystający z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia, a także zobowiązuje się, że będzie ich przestrzegał.

Ponadto Serwis zastrzega sobie prawo modyfikacji Regulaminu i nanoszenia w nim zmian. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą zostać dokonane przez Serwis w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika uznawane jest za akceptację zmian wprowadzonych w Regulaminie.

W przypadku reklamacji zostaną one rozpatrzone zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik ma prawo do wykorzystywania treści, które zostały udostępnione przez Serwis, tylko i wyłącznie na użytek osobisty. W celu wykorzystania treści dostępnych w Serwisie w celach komercyjnych Użytkownik musi zawczasu powiadomić o tym osoby reprezentujące Adlink System oraz uzyskać ich zgodę.

III. Dostęp do serwisu i funkcjonalności w nim zawartych

Serwis zapewnia Użytkownikom stały dostęp do świadczonych usług oraz Treści, udostępnianych w Serwisie z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Serwis nie gwarantuje, że użytkowanie Serwisu pozbawione będzie błędów. Tym samym Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie. Zawieszenie lub ograniczenie dostępu do Serwisu nie wymaga uprzedniego informowania Użytkowników o tym fakcie.

Ponadto Serwis zastrzega sobie prawo do: zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu.
Jednocześnie informujemy, że Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści umieszczone na innych serwisach oraz portalach, do których Użytkownik został przekierowany po skorzystaniu z linków umieszczonych w Serwisie.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do korzystania z niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tym Użytkownicy zobowiązują się do poszanowania praw własności intelektualnej, a także do postępowania wedle zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

Dodatkowo Użytkownicy mają obowiązek korzystać z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Serwis zakazuje Użytkownikom dostarczania danych niezgodnych z prawem oraz wirusów, czy innych elementów, które mogą uszkodzić, zniszczyć lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na działanie Serwisu.

Na Użytkownikach Serwisu spoczywa odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstaną w wyniku działań niezgodnych z zapisami Regulaminu.

V. Odpowiedzialność serwisu za korzystanie przez użytkowników z serwisu

Adlink System podejmuje niezbędne działania, aby dane udostępniane w ramach Serwisu były kompletne, aktualne oraz pozostawały w zgodzie ze stanem faktycznym. Jednocześnie Adlink System zastrzega, że nie ma wpływu na ostateczny kształt oferty, jaka zostanie przedstawiona Użytkownikowi bezpośrednio przez Dostawcę. Z tego względu Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podejmowane przez Użytkownika decyzje finansowe na podstawie dostarczanych przez Serwis danych, a w szczególności za skutki tych decyzji.

Dane publikowane w ramach Serwisu mają charakter jedynie informacyjny i jako takie nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Publikowane na stronach Serwisu opinie i komentarze są wyrazem osobistej wiedzy, poglądów oraz doświadczenia osób je tworzących. Z tego względu Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opinie i komentarze przedstawione w Serwisie.

Ponadto Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł Użytkownik w wyniku przerwy w dostępie do Serwisu, która została spowodowana przez:

    • działania siły wyższej,
    • błędne działania oraz awarie, w tym awarie sieci internetowych,
    • awarie sprzętu lub oprogramowania, wykorzystywanego przez Użytkownika.

Serwis zobowiązuje się do szczególnego dbania o bezpieczeństwo Użytkowników korzystających z Serwisu. Jednocześnie Serwis nie gwarantuje, że uniknie zagrożeń wynikających z działania stron trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności.

VI. Odpowiedzialność Adlink System za korzystanie przez użytkowników z serwisu

Użytkownik ma możliwość składania za pośrednictwem Serwisu wniosków o produkty finansowe za pomocą formularzy kontaktowych przesyłanych do wybranych przez siebie Dostawców tychże produktów.

Jednocześnie Serwis informuje, że nie jest właścicielem produktów finansowych oferowanych przez Dostawców oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Użytkownik Serwisu zostanie przekierowany do serwisów prowadzonych przez Dostawców produktów finansowych lub Partnerów po skorzystaniu z linków przekierowujących. Serwis nie ma kontroli nad zawartością serwisów prowadzonych przez Dostawców i Partnerów, do których może zostać przekierowany Użytkownik Serwisu, a tym samym nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Strony trzecie, które są właścicielami produktów finansowych, samodzielnie określają zasady i warunki oferowanych przez siebie produktów. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi warunkami związanymi z produktem finansowym, oferowanym przez Dostawcę, zanim zdecyduje się na jego nabycie.

VII. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie materiały udostępniane w ramach Serwisu podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Dotyczy to szczególnie: znaków towarowych, dokumentów, tekstów, grafik oraz zdjęć. Prawo używania, kopiowania oraz rozpowszechniania danych, które udostępniane są w Serwisie, podlega przepisom zawartym w Ustawie z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej.

Wykorzystywanie danych udostępnianych w ramach Serwisu w celach komercyjnych jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym powiadomieniu o tym osoby, która reprezentuje Serwis.

Ponadto do wykorzystywania danych udostępnianych w ramach Serwisu w celach komercyjnych każdorazowo konieczna jest zgody w formie pisemnej, wydana przez osobę reprezentują Serwis.

W przypadku udostępniania własnych treści w Serwisie Użytkownik zgadza się na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w ramach ich osobistego użytku. Ponadto Użytkownik udziela Adlink System prawa do powielania, redagowania oraz rozpowszechniania tych treści.

VIII. Ochrona danych osobowych

Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies Serwisu.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

Serwis powstał w celu zapewniania Użytkownikom usług najwyższej jakości. Jeśli jednak Użytkownik uzna, że poziom obsługi jest niewystarczający, ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi mieć formę pisemną. Należy przesłać ją poprzez pocztę elektroniczną na adres: [email protected]

W treści reklamacji powinny znajdować się dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia, który stanowi przyczynę zgłaszania reklamacji.
Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez pocztę elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Serwisu.

X. Postanowienia końcowe

Regulamin Serwisu obowiązuje od dnia 19.05.2018 roku. W przypadku kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. Serwis ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

Wszelkie zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu, które zostaną udostępniane w Serwisie, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Serwis uznaje, że Użytkownik, który korzysta z Serwisu po dokonaniu zmian w Regulaminie, jednocześnie akceptuje te zmiany.

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane przez sąd lub inny uprawniony do tego organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Adlink System.

Komentarze są wyłączone.

error: