Obowiązek informacyjny pożyczkodawcy

8 min. czytania

Planujesz wziąć pożyczkę lub kredyt? Przed przesłaniem wniosku powinieneś sprawdzić przysługujące Ci prawa. Warto zapoznać się ze swoimi zobowiązaniami jako pożyczkobiorcy. W kolejnych wpisach opisane są wszystkie podstawowe dane, które są potrzebne do uzyskania kredytu. Przeanalizuj nasz praktyczny przewodnik.

Jak sprawdzić wiarygodność pożyczkodawcy?

Banki mają prawo sprawdzać wiarygodność swoich klientów, ale Ty również posiadasz prawo do sprawdzenia, czy bank wypełnił swoje zobowiązania w dobrej wierze. Jak można to zrobić? Jest przynajmniej kilka pomysłów.

Szczególnie przydadzą się informacje, iż wszystkie instytucje zajmujące się finansami są kontrolowane przez KNF. Co można przez to rozumieć? W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa informacje takie zostaną podane do wiadomości publicznej.

Dlatego możesz je szybko skorygować na stronie internetowej KNF. Serwis jest intuicyjny, ponieważ podzielony jest na parę grup, z których jedna obejmuje banki.

Chcąc uzyskać więcej danych o banku, gdzie starasz się o pożyczkę, skorzystaj z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Tutaj znajdziesz dane o zdolności kredytowej polskich banków. Raporty te są bardzo szczegółowe. Czego zatem należy szukać? Proszę zwrócić szczególną uwagę na:

  • Kredyty zagrożone,
  • Płynność finansową,
  • Wpływ kredytów na depozyty,
  • Współczynnik wypłacalności banku.

Co jeszcze można zrobić, aby wybrać odpowiedni bank? Sprawdzić, czy jest się chronionym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję, która płaci klientom banku w przypadku upadłości banku. Wszystkie banki i SKOKi w Polsce podlegają BFG.

Gdzie jest firma pożyczkowa? Przecież mogą też udzielać pożyczek określanych jako kredyty konsumpcyjne. Jeśli nie mamy do nich zaufania, dlatego warto też sprawdzić ich wiarygodność. Można to uzyskać dzięki Rejestrowi Firm Kredytowych.

Ocena zdolności finansowej

Zapewne wiesz, że przed udzieleniem Ci kredytu, bank sprawdzi aktualną zdolność do uzyskania kredytu. Ważne jest, aby w przypadku negatywnej decyzji bank musi poinformować klienta, z jakiego powodu nie uzyskasz kredytu. Najczęstszym powodem jest niespłacanie kredytów, co jest sprawdzane w Biurze Informacji Kredytowej.

Obowiązki informacyjne kredytodawców – czego mogą żądać konsumenci?

Klienci mają prawo zażądać bezpłatnej kopii wzoru umowy kredytu lub zwrócić się do banku o dostarczenie tzw. arkusza informacyjnego, zawierającego wszystkie informacje o koszcie kredytu oraz wszelkich innych produktach niezbędnych do zwolnienia kredytu na określonych zasadach.

Poza tym bank jest zobowiązany do przedstawienia praw i obowiązków pożyczkodawcy w podpisanej umowie kredytowej.

Pokazanie reprezentatywnego przykładu

Czy widziałeś reklamy kredytów? Być może zauważyłeś reprezentatywny przykład. Ustawa dotycząca kredytów konsumenckich przewiduje obowiązek uwzględnienia tego elementu w informacjach reklamowych.

Dlatego trzeba brać pod uwagę całkowitą kwotę kredytu RRSO i przeciętny okres kredytowania. Istotną informacją jest również systematyczność występowania danego rodzaju kontraktu na rynku.

Prawo do bezpłatnego planu umowy pożyczki

Plan umowy pożyczki nie jest zobowiązujący dla obu stron. Masz prawo do złożenia wniosku, jeżeli tego potrzebujesz. Co bardzo ważne, aplikacja o niego jest bezpłatna. Jeżeli pożyczkodawca potwierdzi, że odpowiadasz warunkom koniecznym do udzielenia kredytu konsumenckiego, otrzymasz go.

Jakie dane są zawarte w planie umowy? Są zawarte Twoje dane osobowe oraz warunki udzielenia pożyczki. Każdy wpis musi zostać omówiony w ten sposób, aby było dla Ciebie przystępne i jasne. W planie nie może być żadnych luk technicznych oprócz daty podpisania umowy lub podpisami obu stron. Podobnie, jeśli zgadzasz się na warunki kredytu, umowa nie różni się od umowy ostatecznej.

Zobowiązanie informacyjne zawarte w reklamach

Wielu pożyczkobiorców na podstawie reklam wybiera zobowiązania finansowe, aby podjąć końcową decyzję. Nie można zaprzeczyć, że ten trik marketingowy pomoże osiągnąć ten cel. Niektóre z nich działają na zasadzie niedopowiedzenia, co ma wesprzeć w ukryciu faktów, które nie są do końca korzystne.

Nie odnosi się to do reklam głównie kredytów, jak również innych propozycji banków. Bank musi umieścić w reklamie określone informacje. Jakie konkretnie? Jest to związane z oprocentowaniem kredytu, RRSO, okresem obowiązywania umowy, całkowitą kwotą kredytu, miesięcznymi ratami czy też wydatkami osobistymi wliczonymi w całkowity koszt pożyczki.

Jak udzielać informacji?

Podanie informacji w reklamach nie wystarczy. Doświadczony marketingowiec może przekazać te informacje w określony sposób, tak aby konsumenci niewiele wiedzieli o kwestiach, o których usługodawcy lub sprzedawcy nie chcą rozmawiać bezpośrednio. Tutaj jako pożyczkobiorca jesteś chroniony.

Metoda przekazywania informacji o pożyczce powinna być w zasadzie zrozumiała oraz co bardzo istotne, widoczna dla zwykłych konsumentów. Wskazówki zapisane mniejszą czcionką lub ignorowanie niewygodnych wiadomości nie będą działać.

Objaśnienie terminów bankowych

Będąc pożyczkobiorcą nie musisz rozumieć pożyczek ani innych terminów bankowych. Personel banku jest odpowiedzialny za udzielenie Ci szczegółowych instrukcji w tym zakresie. Powinien przekazywać podstawowe dane w zrozumiały sposób.

Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zadawaj pytania. Przed podpisaniem umowy pożyczki pośrednik kredytowy będzie zawsze dla Ciebie dostępny. Dlatego powinien poświęcić ci czas, którego wymagasz.

Obowiązek przesłania formularza informacyjnego

Wiadomości ustne są przydatne, ale można o nich łatwo zapomnieć. Stąd też dla upewnienia, że w pełni akceptujesz podane kryteria i regulacje związane z wybraną ofertą pożyczki, dostaniesz specjalną ankietę informacyjną.

Jest on rozpowszechniana na papierze lub na nośnikach cyfrowych. Ponadto powinieneś uzyskać ją na czas, aby móc ją spokojnie przeczytać.

Pomoc pożyczkodawcy – co to jest?

Powyższe obowiązki, a mianowicie obowiązek podania określonych danych w reklamie kredytów konsumenckich czy przymusowość okazania planu umowy na żądanie pożyczkobiorcy, stanowią tzw. asystę przedumowną.

Ma to na celu dostarczenie pożyczkobiorcy wiarygodnych informacji. Nacisk kładziony jest głównie na ich przystępność, dlatego należy je przekazać w łatwy do zrozumienia sposób w wielu formach, takich jak ustna i pisemna.

A jeśli pożyczkodawca jest nierzetelny?

Posiadasz pytania dotyczące zdolności kredytowej pożyczkodawcy? Co należałoby zrobić w tym przypadku? To łatwe wyjście – lepiej zrezygnować. Czasami lepiej stracić dobrą wycenę z powodu obsługi nierzetelnego pożyczkodawcy, niż później napotkać problemy finansowe.

Jeżeli jednak skorzystasz z powyższych metod, aby sprawdzić instytucje pożyczkowe lub banki, takie problemy się nie pojawią. Pamiętaj – bezpieczeństwo jest lepsze niż żal. Sprawdzenie zajmuje kilka minut, co może zaoszczędzić wiele stresu. Na pewno warto to wypróbować

Czego dotyczy ustawa o kredycie konsumenckim?

Prawa i obowiązki kredytobiorców określa ustawa o kredycie konsumenckim. Odnosi się to zwłaszcza do kredytów gotówkowych. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że kredyty hipoteczne nie są już klasyfikowane jako kredyty konsumpcyjne, więc ustawa przeważnie nie obejmuje takich kredytów.

Wynikiem ustawy tej ustawy, która weszła w życie w 2011 r., jest zobowiązanie pożyczkobiorcy, czyli osoby zainteresowanej wzięciem  kredytu, do uzyskania tzw. pomocy przedumownej. Co to właściwie jest?

Jest to pomoc, która w przejrzysty i zrozumiały sposób przedstawia wszystkie aspekty umowy pożyczki, w tym kompleksowo przedstawia wszystkie koszty i warunki związane z udzieleniem pożyczki. Ponadto ustawa dotycząca kredytu konsumenckiego ma zastosowanie do pożyczkobiorców (klienci) i pożyczkodawców (banki).

Ustawa ta została poprawiona 5 lat później. Dodano zapis o największym pozaodsetkowym koszcie pożyczki. Co jeszcze można znaleźć w tej ustawie? Wiążą się z określonymi uprawnieniami konsumentów, wysokością RRSO, nadpłatą kredytów czy wcześniejszą spłatą.

Obowiązki pożyczkodawcy – czym właściwie jest pożyczka?

Zobowiązania pożyczkodawców i pożyczkobiorców określone w ww. Ustawie dotyczące kredytów konsumpcyjnych. Na samym początku należałoby odpowiedzieć na to zagadnienie, jak tak naprawdę tłumaczy się tą definicję? Które pożyczki należą do tej kategorii?

Z definicji kredytów konsumenckich wnioskuje się, że są to kredyty na kwotę nieprzekraczającą 255.550 zł lub równowartości w walucie obcej. Poza tym obowiązek ten nie może być udzielony na cele odnoszące się do prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko osoby fizyczne mogą otrzymać pożyczki konsumenckie.

Definicja ta obejmuje również pożyczki na remont domów lub mieszkań, jeżeli nie zostały one objęte hipoteką. W tej sytuacji granica kwotowa nie musi odnosić się do powyższej kwoty.

A więc które pożyczki są uważane za kredyty konsumenckie? Będą to umowy kredytowe, umowy kredytu odnawialnego lub umowy kredytu w rozumieniu prawa bankowego. Takie pożyczki mogą udzielić oprócz banków, również instytucje pozabankowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe czy też usługodawcy.

Jakie jest ryzyko, że pożyczkodawca nie dopełni obowiązku ujawnienia informacji?

Znasz już bardzo dobrze obowiązki pożyczkodawcy w zakresie ujawniania informacji. Jeszcze jedna ważna informacja – jakie jest ryzyko, że pożyczkodawca nie spełni tych wymagań? Nie licz na to, że będziesz uprawniony do bezpłatnej pożyczki, czyli pożyczki 0%, w sytuacji przekroczenia obowiązków informacyjnych.

Niestety nie może tak być. Nie oczekuj również, iż umowa pożyczki zostanie anulowana przez bank i uznana za nieważną. Niedopełnienie przez pożyczkodawcę obowiązku informacyjnego nie stanowi powodu do zerwania umowy pożyczki.

Jednak ze względu na braki oświadczenia woli podanie nieprawdziwych informacji będzie skutkowało prawem do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Ponadto ustawa dotycząca kredytu konsumenckiego zawiera sankcje wobec pożyczkodawców lub pośredników kredytowych, którzy nie wypełniają swoich zobowiązań.

Ponadto może on być oskarżony na mocy prawa publicznego. Zdecydowanie warto poświęcić trochę czasu na złożenie wniosku o pożyczkę i porównać aktualne oferty pożyczek na rynku (w tym pożyczki promocyjne).

Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na szczególne warunki nie udowodniono, że po podliczeniu wszelakich wydatków związanych z udzieleniem pożyczki na określonych kryteriach wynik nie jest wyższy od normalnej wyceny. Na szczęście przepisy Prawa o kredycie konsumenckim cały czas chronią Cię przed takimi sytuacjami.

Nie znaczy to, że możesz przestać być czujnym. Zawsze precyzyjnie sprawdzaj, co masz podpisać. W końcu wszystko ma to związek z twoimi pieniędzmi.

Foto: Shutterstock
8 min. czytania

Planujesz wziąć pożyczkę lub kredyt? Przed przesłaniem wniosku powinieneś sprawdzić przysługujące Ci prawa. Warto zapoznać się ze swoimi zobowiązaniami jako pożyczkobiorcy. W kolejnych wpisach opisane są wszystkie podstawowe dane, które są potrzebne do uzyskania kredytu. Przeanalizuj nasz praktyczny przewodnik.

Jak sprawdzić wiarygodność pożyczkodawcy?

Banki mają prawo sprawdzać wiarygodność swoich klientów, ale Ty również posiadasz prawo do sprawdzenia, czy bank wypełnił swoje zobowiązania w dobrej wierze. Jak można to zrobić? Jest przynajmniej kilka pomysłów.

Szczególnie przydadzą się informacje, iż wszystkie instytucje zajmujące się finansami są kontrolowane przez KNF. Co można przez to rozumieć? W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa informacje takie zostaną podane do wiadomości publicznej.

Dlatego możesz je szybko skorygować na stronie internetowej KNF. Serwis jest intuicyjny, ponieważ podzielony jest na parę grup, z których jedna obejmuje banki.

Chcąc uzyskać więcej danych o banku, gdzie starasz się o pożyczkę, skorzystaj z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Tutaj znajdziesz dane o zdolności kredytowej polskich banków. Raporty te są bardzo szczegółowe. Czego zatem należy szukać? Proszę zwrócić szczególną uwagę na:

  • Kredyty zagrożone,
  • Płynność finansową,
  • Wpływ kredytów na depozyty,
  • Współczynnik wypłacalności banku.

Co jeszcze można zrobić, aby wybrać odpowiedni bank? Sprawdzić, czy jest się chronionym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję, która płaci klientom banku w przypadku upadłości banku. Wszystkie banki i SKOKi w Polsce podlegają BFG.

Gdzie jest firma pożyczkowa? Przecież mogą też udzielać pożyczek określanych jako kredyty konsumpcyjne. Jeśli nie mamy do nich zaufania, dlatego warto też sprawdzić ich wiarygodność. Można to uzyskać dzięki Rejestrowi Firm Kredytowych.

Ocena zdolności finansowej

Zapewne wiesz, że przed udzieleniem Ci kredytu, bank sprawdzi aktualną zdolność do uzyskania kredytu. Ważne jest, aby w przypadku negatywnej decyzji bank musi poinformować klienta, z jakiego powodu nie uzyskasz kredytu. Najczęstszym powodem jest niespłacanie kredytów, co jest sprawdzane w Biurze Informacji Kredytowej.

Obowiązki informacyjne kredytodawców – czego mogą żądać konsumenci?

Klienci mają prawo zażądać bezpłatnej kopii wzoru umowy kredytu lub zwrócić się do banku o dostarczenie tzw. arkusza informacyjnego, zawierającego wszystkie informacje o koszcie kredytu oraz wszelkich innych produktach niezbędnych do zwolnienia kredytu na określonych zasadach.

Poza tym bank jest zobowiązany do przedstawienia praw i obowiązków pożyczkodawcy w podpisanej umowie kredytowej.

Pokazanie reprezentatywnego przykładu

Czy widziałeś reklamy kredytów? Być może zauważyłeś reprezentatywny przykład. Ustawa dotycząca kredytów konsumenckich przewiduje obowiązek uwzględnienia tego elementu w informacjach reklamowych.

Dlatego trzeba brać pod uwagę całkowitą kwotę kredytu RRSO i przeciętny okres kredytowania. Istotną informacją jest również systematyczność występowania danego rodzaju kontraktu na rynku.

Prawo do bezpłatnego planu umowy pożyczki

Plan umowy pożyczki nie jest zobowiązujący dla obu stron. Masz prawo do złożenia wniosku, jeżeli tego potrzebujesz. Co bardzo ważne, aplikacja o niego jest bezpłatna. Jeżeli pożyczkodawca potwierdzi, że odpowiadasz warunkom koniecznym do udzielenia kredytu konsumenckiego, otrzymasz go.

Jakie dane są zawarte w planie umowy? Są zawarte Twoje dane osobowe oraz warunki udzielenia pożyczki. Każdy wpis musi zostać omówiony w ten sposób, aby było dla Ciebie przystępne i jasne. W planie nie może być żadnych luk technicznych oprócz daty podpisania umowy lub podpisami obu stron. Podobnie, jeśli zgadzasz się na warunki kredytu, umowa nie różni się od umowy ostatecznej.

Zobowiązanie informacyjne zawarte w reklamach

Wielu pożyczkobiorców na podstawie reklam wybiera zobowiązania finansowe, aby podjąć końcową decyzję. Nie można zaprzeczyć, że ten trik marketingowy pomoże osiągnąć ten cel. Niektóre z nich działają na zasadzie niedopowiedzenia, co ma wesprzeć w ukryciu faktów, które nie są do końca korzystne.

Nie odnosi się to do reklam głównie kredytów, jak również innych propozycji banków. Bank musi umieścić w reklamie określone informacje. Jakie konkretnie? Jest to związane z oprocentowaniem kredytu, RRSO, okresem obowiązywania umowy, całkowitą kwotą kredytu, miesięcznymi ratami czy też wydatkami osobistymi wliczonymi w całkowity koszt pożyczki.

Jak udzielać informacji?

Podanie informacji w reklamach nie wystarczy. Doświadczony marketingowiec może przekazać te informacje w określony sposób, tak aby konsumenci niewiele wiedzieli o kwestiach, o których usługodawcy lub sprzedawcy nie chcą rozmawiać bezpośrednio. Tutaj jako pożyczkobiorca jesteś chroniony.

Metoda przekazywania informacji o pożyczce powinna być w zasadzie zrozumiała oraz co bardzo istotne, widoczna dla zwykłych konsumentów. Wskazówki zapisane mniejszą czcionką lub ignorowanie niewygodnych wiadomości nie będą działać.

Objaśnienie terminów bankowych

Będąc pożyczkobiorcą nie musisz rozumieć pożyczek ani innych terminów bankowych. Personel banku jest odpowiedzialny za udzielenie Ci szczegółowych instrukcji w tym zakresie. Powinien przekazywać podstawowe dane w zrozumiały sposób.

Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zadawaj pytania. Przed podpisaniem umowy pożyczki pośrednik kredytowy będzie zawsze dla Ciebie dostępny. Dlatego powinien poświęcić ci czas, którego wymagasz.

Obowiązek przesłania formularza informacyjnego

Wiadomości ustne są przydatne, ale można o nich łatwo zapomnieć. Stąd też dla upewnienia, że w pełni akceptujesz podane kryteria i regulacje związane z wybraną ofertą pożyczki, dostaniesz specjalną ankietę informacyjną.

Jest on rozpowszechniana na papierze lub na nośnikach cyfrowych. Ponadto powinieneś uzyskać ją na czas, aby móc ją spokojnie przeczytać.

Pomoc pożyczkodawcy – co to jest?

Powyższe obowiązki, a mianowicie obowiązek podania określonych danych w reklamie kredytów konsumenckich czy przymusowość okazania planu umowy na żądanie pożyczkobiorcy, stanowią tzw. asystę przedumowną.

Ma to na celu dostarczenie pożyczkobiorcy wiarygodnych informacji. Nacisk kładziony jest głównie na ich przystępność, dlatego należy je przekazać w łatwy do zrozumienia sposób w wielu formach, takich jak ustna i pisemna.

A jeśli pożyczkodawca jest nierzetelny?

Posiadasz pytania dotyczące zdolności kredytowej pożyczkodawcy? Co należałoby zrobić w tym przypadku? To łatwe wyjście – lepiej zrezygnować. Czasami lepiej stracić dobrą wycenę z powodu obsługi nierzetelnego pożyczkodawcy, niż później napotkać problemy finansowe.

Jeżeli jednak skorzystasz z powyższych metod, aby sprawdzić instytucje pożyczkowe lub banki, takie problemy się nie pojawią. Pamiętaj – bezpieczeństwo jest lepsze niż żal. Sprawdzenie zajmuje kilka minut, co może zaoszczędzić wiele stresu. Na pewno warto to wypróbować

Czego dotyczy ustawa o kredycie konsumenckim?

Prawa i obowiązki kredytobiorców określa ustawa o kredycie konsumenckim. Odnosi się to zwłaszcza do kredytów gotówkowych. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że kredyty hipoteczne nie są już klasyfikowane jako kredyty konsumpcyjne, więc ustawa przeważnie nie obejmuje takich kredytów.

Wynikiem ustawy tej ustawy, która weszła w życie w 2011 r., jest zobowiązanie pożyczkobiorcy, czyli osoby zainteresowanej wzięciem  kredytu, do uzyskania tzw. pomocy przedumownej. Co to właściwie jest?

Jest to pomoc, która w przejrzysty i zrozumiały sposób przedstawia wszystkie aspekty umowy pożyczki, w tym kompleksowo przedstawia wszystkie koszty i warunki związane z udzieleniem pożyczki. Ponadto ustawa dotycząca kredytu konsumenckiego ma zastosowanie do pożyczkobiorców (klienci) i pożyczkodawców (banki).

Ustawa ta została poprawiona 5 lat później. Dodano zapis o największym pozaodsetkowym koszcie pożyczki. Co jeszcze można znaleźć w tej ustawie? Wiążą się z określonymi uprawnieniami konsumentów, wysokością RRSO, nadpłatą kredytów czy wcześniejszą spłatą.

Obowiązki pożyczkodawcy – czym właściwie jest pożyczka?

Zobowiązania pożyczkodawców i pożyczkobiorców określone w ww. Ustawie dotyczące kredytów konsumpcyjnych. Na samym początku należałoby odpowiedzieć na to zagadnienie, jak tak naprawdę tłumaczy się tą definicję? Które pożyczki należą do tej kategorii?

Z definicji kredytów konsumenckich wnioskuje się, że są to kredyty na kwotę nieprzekraczającą 255.550 zł lub równowartości w walucie obcej. Poza tym obowiązek ten nie może być udzielony na cele odnoszące się do prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko osoby fizyczne mogą otrzymać pożyczki konsumenckie.

Definicja ta obejmuje również pożyczki na remont domów lub mieszkań, jeżeli nie zostały one objęte hipoteką. W tej sytuacji granica kwotowa nie musi odnosić się do powyższej kwoty.

A więc które pożyczki są uważane za kredyty konsumenckie? Będą to umowy kredytowe, umowy kredytu odnawialnego lub umowy kredytu w rozumieniu prawa bankowego. Takie pożyczki mogą udzielić oprócz banków, również instytucje pozabankowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe czy też usługodawcy.

Jakie jest ryzyko, że pożyczkodawca nie dopełni obowiązku ujawnienia informacji?

Znasz już bardzo dobrze obowiązki pożyczkodawcy w zakresie ujawniania informacji. Jeszcze jedna ważna informacja – jakie jest ryzyko, że pożyczkodawca nie spełni tych wymagań? Nie licz na to, że będziesz uprawniony do bezpłatnej pożyczki, czyli pożyczki 0%, w sytuacji przekroczenia obowiązków informacyjnych.

Niestety nie może tak być. Nie oczekuj również, iż umowa pożyczki zostanie anulowana przez bank i uznana za nieważną. Niedopełnienie przez pożyczkodawcę obowiązku informacyjnego nie stanowi powodu do zerwania umowy pożyczki.

Jednak ze względu na braki oświadczenia woli podanie nieprawdziwych informacji będzie skutkowało prawem do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Ponadto ustawa dotycząca kredytu konsumenckiego zawiera sankcje wobec pożyczkodawców lub pośredników kredytowych, którzy nie wypełniają swoich zobowiązań.

Ponadto może on być oskarżony na mocy prawa publicznego. Zdecydowanie warto poświęcić trochę czasu na złożenie wniosku o pożyczkę i porównać aktualne oferty pożyczek na rynku (w tym pożyczki promocyjne).

Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na szczególne warunki nie udowodniono, że po podliczeniu wszelakich wydatków związanych z udzieleniem pożyczki na określonych kryteriach wynik nie jest wyższy od normalnej wyceny. Na szczęście przepisy Prawa o kredycie konsumenckim cały czas chronią Cię przed takimi sytuacjami.

Nie znaczy to, że możesz przestać być czujnym. Zawsze precyzyjnie sprawdzaj, co masz podpisać. W końcu wszystko ma to związek z twoimi pieniędzmi.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

8 + = 12

error: