Na czym polega cesja wierzytelności?

3 min. czytania

Zastanawiasz się, czym jest cesja wierzytelności? Polega ona na przeniesieniu praw i obowiązków z umowy na inny podmiot. Jedną z ważniejszych kwestii w tym przypadku jest to, czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia. Oznacza to, że po dokonaniu cesji lata, jakie niezbędne są do unieważnienia długu, zaczynamy liczyć od nowa.

Co to jest cesja wierzytelności?

Pojęcie „cesja” pochodzi od łacińskiego terminu „cessio” i oznacza ono ustąpienie. Cesja wierzytelności z kolei to nic innego jak przekazanie praw i obowiązków z jednej osoby na drugą, w wyniku podpisanej umowy przez obie strony. W wyniku podpisania takiej umowy, dotychczasowy wierzyciel przestaje nim być, a kwestia odzyskania długu przechodzi na nowego wierzyciela.

Stronami umowy o cesję wierzytelności są cedent oraz cesjonariusz. Cedent to strona, która zbywa wierzytelność, czyli przekazuje swoje prawa i obowiązki, które wynikają z roli wierzyciela, cesjonariuszowi. Zanim dojdzie do cesji, wierzyciel może dowolnie dysponować majątkiem dłużnika. Natomiast po podpisaniu umowy z cesjonariuszem, to cedent musi poinformować o tym dłużnika.

Cesjonariuszem nazywana jest strona, na którą przechodzi wierzytelność. Nie jest do tego konieczna wiedza dłużnika, czyli osoby, która nie poradziła sobie spłatą długów, np. pożyczki online, chwilówki, kredyty bankowe.

Cesja wierzytelności a przedawnienie długu

Wprawdzie zaciągając pożyczkę zobowiązujemy się do jej spłaty, ale zdarza się, że z różnych powodów nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Jeśli nie reagowaliśmy na taką sytuację od razu i nie omówiliśmy z pożyczkodawcą nowych warunków spłaty zadłużenia, zapewne czekamy na przedawnienie długu. W tym miejscu pojawia się pytanie o to, czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia.

Odpowiedź brzmi: tak. Jeśli dojdzie do przeniesienia praw i obowiązków z umowy na inną osobę czy inny podmiot, to bieg przedawnienia ulega przerwaniu. W rezultacie lata, jakie muszą upłynąć, abyśmy mogli mówić o przedawnieniu długu, zaczynają być liczone od nowa. Pamiętajmy jednak, że jeśli do przedawnienia doszło przed cesją wierzytelności, to pozostaje ono aktualne.

Umowa przelewu wierzytelności

Spisanie umowy pożyczkowej oraz umowy przelewu wierzytelności w znacznym stopniu pomoże nam, jeśli w przyszłości będziemy zmuszeni dochodzić swoich roszczeń. W umowie przelewu wierzytelności powinny znaleźć się następujące dane:

  • kwota, za jaką dług zostaje sprzedany,
  • data i miejsce sporządzenia umowy,
  • strony cesji wierzytelności (cedent oraz cesjonariusz),
  • oświadczenie cedenta o przysługującym mu tytule wykonawczym do zbywanej wierzytelności,
  • zapis, który potwierdza przeprowadzoną cesję wierzytelności,
  • moment zbycia wierzytelności,
  • klauzulę przypominającą o konieczności zawiadomienia dłużnika o cesji.

Czasem pojawia się wątpliwość, czy cesja wierzytelności musi mieć formę pisemną. Rozstrzyga to art. 511 Forma przelewu (cesji) Kodeksu cywilnego: “Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony”. Wynika z tego, że jeśli wcześniejsza umowa miała formę pisemną, to i przelew wierzytelności musi zostać potwierdzony na piśmie.

Na czym polega przelew wierzytelności przyszłej?

Przejdźmy teraz do tego, co może być przedmiotem cesji wierzytelności. Może to być wierzytelność, która powstała w wyniku bagatelizowania monitów, czyli przypomnień i zobowiązań o konieczności zwrotu zaciągniętego zobowiązania, ale nie tylko. Polskie prawo dopuszcza również, aby przedmiotem cesji był także przelew wierzytelności przyszłej.

Chodzi tu o majątek, który w momencie zawierania umowy jeszcze nie istnieje w rzeczywistości. W takim przypadku, aby dokonać cesji, stosunek prawny musi objąć daną wierzytelność. Mamy także możliwość przelewu wierzytelności przedawnionej, pod warunkiem, że dotyczy ona ważnego zobowiązania.

Foto: Pixabay
3 min. czytania

Zastanawiasz się, czym jest cesja wierzytelności? Polega ona na przeniesieniu praw i obowiązków z umowy na inny podmiot. Jedną z ważniejszych kwestii w tym przypadku jest to, czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia. Oznacza to, że po dokonaniu cesji lata, jakie niezbędne są do unieważnienia długu, zaczynamy liczyć od nowa.

Co to jest cesja wierzytelności?

Pojęcie „cesja” pochodzi od łacińskiego terminu „cessio” i oznacza ono ustąpienie. Cesja wierzytelności z kolei to nic innego jak przekazanie praw i obowiązków z jednej osoby na drugą, w wyniku podpisanej umowy przez obie strony. W wyniku podpisania takiej umowy, dotychczasowy wierzyciel przestaje nim być, a kwestia odzyskania długu przechodzi na nowego wierzyciela.

Stronami umowy o cesję wierzytelności są cedent oraz cesjonariusz. Cedent to strona, która zbywa wierzytelność, czyli przekazuje swoje prawa i obowiązki, które wynikają z roli wierzyciela, cesjonariuszowi. Zanim dojdzie do cesji, wierzyciel może dowolnie dysponować majątkiem dłużnika. Natomiast po podpisaniu umowy z cesjonariuszem, to cedent musi poinformować o tym dłużnika.

Cesjonariuszem nazywana jest strona, na którą przechodzi wierzytelność. Nie jest do tego konieczna wiedza dłużnika, czyli osoby, która nie poradziła sobie spłatą długów, np. pożyczki online, chwilówki, kredyty bankowe.

Cesja wierzytelności a przedawnienie długu

Wprawdzie zaciągając pożyczkę zobowiązujemy się do jej spłaty, ale zdarza się, że z różnych powodów nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Jeśli nie reagowaliśmy na taką sytuację od razu i nie omówiliśmy z pożyczkodawcą nowych warunków spłaty zadłużenia, zapewne czekamy na przedawnienie długu. W tym miejscu pojawia się pytanie o to, czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia.

Odpowiedź brzmi: tak. Jeśli dojdzie do przeniesienia praw i obowiązków z umowy na inną osobę czy inny podmiot, to bieg przedawnienia ulega przerwaniu. W rezultacie lata, jakie muszą upłynąć, abyśmy mogli mówić o przedawnieniu długu, zaczynają być liczone od nowa. Pamiętajmy jednak, że jeśli do przedawnienia doszło przed cesją wierzytelności, to pozostaje ono aktualne.

Umowa przelewu wierzytelności

Spisanie umowy pożyczkowej oraz umowy przelewu wierzytelności w znacznym stopniu pomoże nam, jeśli w przyszłości będziemy zmuszeni dochodzić swoich roszczeń. W umowie przelewu wierzytelności powinny znaleźć się następujące dane:

  • kwota, za jaką dług zostaje sprzedany,
  • data i miejsce sporządzenia umowy,
  • strony cesji wierzytelności (cedent oraz cesjonariusz),
  • oświadczenie cedenta o przysługującym mu tytule wykonawczym do zbywanej wierzytelności,
  • zapis, który potwierdza przeprowadzoną cesję wierzytelności,
  • moment zbycia wierzytelności,
  • klauzulę przypominającą o konieczności zawiadomienia dłużnika o cesji.

Czasem pojawia się wątpliwość, czy cesja wierzytelności musi mieć formę pisemną. Rozstrzyga to art. 511 Forma przelewu (cesji) Kodeksu cywilnego: “Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony”. Wynika z tego, że jeśli wcześniejsza umowa miała formę pisemną, to i przelew wierzytelności musi zostać potwierdzony na piśmie.

Na czym polega przelew wierzytelności przyszłej?

Przejdźmy teraz do tego, co może być przedmiotem cesji wierzytelności. Może to być wierzytelność, która powstała w wyniku bagatelizowania monitów, czyli przypomnień i zobowiązań o konieczności zwrotu zaciągniętego zobowiązania, ale nie tylko. Polskie prawo dopuszcza również, aby przedmiotem cesji był także przelew wierzytelności przyszłej.

Chodzi tu o majątek, który w momencie zawierania umowy jeszcze nie istnieje w rzeczywistości. W takim przypadku, aby dokonać cesji, stosunek prawny musi objąć daną wierzytelność. Mamy także możliwość przelewu wierzytelności przedawnionej, pod warunkiem, że dotyczy ona ważnego zobowiązania.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

− 5 = 5

error: