Karta Dużej Rodziny – komu przysługuje?

5 min. czytania

Karta Dużej Rodziny to system zniżek opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mogą z niej korzystać rodziny, o ile posiadają co najmniej troje dzieci. W ramach programu wielodzietne rodziny mogą liczyć na niższe ceny produktów i usług oferowanych przez publiczne oraz prywatne placówki.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Za przyznanie karty nie jest pobierana żadna opłata, a z systemu zniżek rodziny mogą korzystać bez względu na uzyskiwany dochód.

Mimo to warto pamiętać, że Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać:

  • obywatele Polski, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie kraju,
  • cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy,
  • osoby mieszkające w Polsce, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, na których utrzymaniu pozostaje przynajmniej 3 dzieci, które:

  • nie ukończyły 18. roku życia,
  • nie ukończyły 25. roku życia, o ile uczęszczają do szkoły.

Poza tym z Karty Dużej Rodziny bez ograniczeń mogą korzystać rodziny z dziećmi o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, Karta Dużej Rodziny nie przysługuje żadnemu z członków rodziny. Z programu mogą korzystać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Program dostępny jest dla rodzin wielodzietnych bez względu na uzyskiwany przez nie dochód.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Program Karta Dużej Rodziny działa od 5 lat. Początkowo był to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, ale od 2019 roku mogą z niego korzystać również rodzice, którzy utrzymują lub utrzymywali w przeszłości przynajmniej troje dzieci. Obecnie nie ma znaczenia, ile lat mają dzieci w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje każdemu członkowi rodziny. Co ważne, mogą z niej korzystać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. W przypadku rodziców karta przyznawana jest dożywotnio, z kolei dzieci mogą z niej korzystać do 18 lub 25. roku życia, o ile kontynuują one naukę. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na podstawie wniosku. Odpowiedni dokument należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, zgodnym z naszym miejscem zamieszkania. Poza tym taki wniosek możemy także złożyć w niektórych ośrodkach pomocy społecznej. Dostępna jest również specjalna Platforma [email protected], za której pośrednictwem złożymy wniosek o wydanie karty przez Internet.

Głównym warunkiem, jaki trzeba spełnić w momencie składanie wniosku, jest posiadanie co najmniej trójki dzieci. Co więcej, karta przysługuje rodzicom, nawet jeśli ci nie pozostają w związku małżeńskim.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia karty

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Dodatkowo powinniśmy przygotować również kilka niezbędnych dokumentów, takich jak:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenia, że wnioskodawca nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej.

Dodatkowe potrzebne dokumenty

  • dzieci poniżej 18. roku życia – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
  • dzieci powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – dowód osobisty lub paszport, oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole,
  • dzieci niepełnosprawne – dowód osobisty lub paszport, orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej, lub rodzinnym domu dziecka,
  • osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • cudzoziemcy – dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce oraz zezwolenia na pobyt w kraju,
  • macocha lub ojczym – dowód osobisty lub paszport oraz akt małżeństwa.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Dzięki Karcie Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne mogą korzystać z wielu zniżek z zakresu kultury, rekreacji oraz transportu na terenie Polski. Oznacza to, że posiadaczom karty przysługują dodatkowe zniżki na przejazdy kolejowe, opłaty paszportowe, korzystanie z instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarń. Dodatkowo Karta Dużej Rodziny pozwala na tańszy zakup ubrań, obuwia, kosmetyków oraz książek czy paliwa. Dzięki temu koszt codziennego życia rodzin wielodzietnych jest po prostu niższy.

Zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny może zaoferować każda firma oraz instytucja, bez względu na wielkość czy branżę, w której działa. Dzięki temu program ten dostępny jest zarówno u ogólnopolskich sieci, jak i mniejszych przedsiębiorców, działających na rynku lokalnym. Uczestnictwo firm w tym programie jest dobrowolna. Również wysokość zniżek ustalana jest indywidualnie.

Zniżki dostępne dzięki karcie znajdziesz w firmach i instytucjach prywatnych i publicznych oznaczonych znakiem i napisem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Karty Dużej Rodziny są spersonalizowane. Można odebrać je w urzędzie, o czym poinformuje nas jego pracownik.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Karta Dużej Rodziny to system zniżek opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mogą z niej korzystać rodziny, o ile posiadają co najmniej troje dzieci. W ramach programu wielodzietne rodziny mogą liczyć na niższe ceny produktów i usług oferowanych przez publiczne oraz prywatne placówki.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Za przyznanie karty nie jest pobierana żadna opłata, a z systemu zniżek rodziny mogą korzystać bez względu na uzyskiwany dochód.

Mimo to warto pamiętać, że Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać:

  • obywatele Polski, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie kraju,
  • cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy,
  • osoby mieszkające w Polsce, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, na których utrzymaniu pozostaje przynajmniej 3 dzieci, które:

  • nie ukończyły 18. roku życia,
  • nie ukończyły 25. roku życia, o ile uczęszczają do szkoły.

Poza tym z Karty Dużej Rodziny bez ograniczeń mogą korzystać rodziny z dziećmi o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, Karta Dużej Rodziny nie przysługuje żadnemu z członków rodziny. Z programu mogą korzystać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Program dostępny jest dla rodzin wielodzietnych bez względu na uzyskiwany przez nie dochód.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Program Karta Dużej Rodziny działa od 5 lat. Początkowo był to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, ale od 2019 roku mogą z niego korzystać również rodzice, którzy utrzymują lub utrzymywali w przeszłości przynajmniej troje dzieci. Obecnie nie ma znaczenia, ile lat mają dzieci w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje każdemu członkowi rodziny. Co ważne, mogą z niej korzystać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. W przypadku rodziców karta przyznawana jest dożywotnio, z kolei dzieci mogą z niej korzystać do 18 lub 25. roku życia, o ile kontynuują one naukę. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na podstawie wniosku. Odpowiedni dokument należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, zgodnym z naszym miejscem zamieszkania. Poza tym taki wniosek możemy także złożyć w niektórych ośrodkach pomocy społecznej. Dostępna jest również specjalna Platforma [email protected], za której pośrednictwem złożymy wniosek o wydanie karty przez Internet.

Głównym warunkiem, jaki trzeba spełnić w momencie składanie wniosku, jest posiadanie co najmniej trójki dzieci. Co więcej, karta przysługuje rodzicom, nawet jeśli ci nie pozostają w związku małżeńskim.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia karty

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Dodatkowo powinniśmy przygotować również kilka niezbędnych dokumentów, takich jak:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenia, że wnioskodawca nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej.

Dodatkowe potrzebne dokumenty

  • dzieci poniżej 18. roku życia – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
  • dzieci powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – dowód osobisty lub paszport, oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole,
  • dzieci niepełnosprawne – dowód osobisty lub paszport, orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej, lub rodzinnym domu dziecka,
  • osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • cudzoziemcy – dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce oraz zezwolenia na pobyt w kraju,
  • macocha lub ojczym – dowód osobisty lub paszport oraz akt małżeństwa.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Dzięki Karcie Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne mogą korzystać z wielu zniżek z zakresu kultury, rekreacji oraz transportu na terenie Polski. Oznacza to, że posiadaczom karty przysługują dodatkowe zniżki na przejazdy kolejowe, opłaty paszportowe, korzystanie z instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarń. Dodatkowo Karta Dużej Rodziny pozwala na tańszy zakup ubrań, obuwia, kosmetyków oraz książek czy paliwa. Dzięki temu koszt codziennego życia rodzin wielodzietnych jest po prostu niższy.

Zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny może zaoferować każda firma oraz instytucja, bez względu na wielkość czy branżę, w której działa. Dzięki temu program ten dostępny jest zarówno u ogólnopolskich sieci, jak i mniejszych przedsiębiorców, działających na rynku lokalnym. Uczestnictwo firm w tym programie jest dobrowolna. Również wysokość zniżek ustalana jest indywidualnie.

Zniżki dostępne dzięki karcie znajdziesz w firmach i instytucjach prywatnych i publicznych oznaczonych znakiem i napisem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Karty Dużej Rodziny są spersonalizowane. Można odebrać je w urzędzie, o czym poinformuje nas jego pracownik.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 1 = 2

error: