Jak możemy pożyczać pieniądze przez Internet?

5 min. czytania

Z roku na rok pożyczki przez Internet stają się coraz to bardziej popularne. Rynek pożyczek internetowych rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Na polskiej scenie firm pożyczkowych pojawiają się coraz to nowsze firmy, które organizują rozmaite promocje i konkursy, które mają na celu przyciągnąć nowych klientów, oraz utrzymać starych.

Ponadto warto zaznaczyć, że pożyczki przez Internet to przede wszystkim wygoda i szybkość obsługi. Pieniądze możemy otrzymać na konto w przeciągu paru minut, nie wychodząc z domu.

Oczywiste jest, że największy procent wszystkich pożyczek udzielanych przez Internet stanowią chwilówki, które najczęściej mają 30 – dniowy termin spłaty. Wzię­cie takiej pożyczki to sporo plu­sów, ale należy wie­dzieć jak to zro­bić mądrze.

Co trzeba zrobić, aby móc pożyczyć pieniądze przez Internet?

  1. Jeśli chcesz wziąć pożyczkę przez Internet potrzebny jest Ci oczy­wi­ście dostęp do sieci. Wiele z firm pożycz­ko­wych wery­fi­kuje Twoją toż­sa­mość poprzez prze­la­nie przez Cie­bie drob­nej sumy z Two­jego rachunku ban­ko­wego.
  2. Ist­nieją także firmy, które zastę­pują to poprzez wysła­nie do Cie­bie SMS- a albo prze­pro­wa­dze­nie z Tobą roz­mowy tele­fo­nicz­nej. Jest to wygod­niej­sze jeśli nie jesteś w sta­nie w danym momen­cie prze­lać żad­nej, nawet naj­mniej­szej kwoty, bo Twoje konto świeci pust­kami.
  3. Ważne jest również, że zanim zdecydujesz się skorzystać z pożyczki przez Internet, abyś porównał wszystkie dostępne na rynku finansowym pożyczki online. To może być żmudne zaję­cie, ale jeśli usta­lisz swoje warunki i finan­sowe moż­li­wo­ści, to sta­nie się o wiele łatwiej­sze. Przede wszyst­kim musisz wie­dzieć ile chcesz poży­czyć oraz kiedy i ile będziesz w sta­nie zwró­cić.
  4. Jeśli wiesz, że nie będziesz w sta­nie oddać wię­cej niż poży­czy­łeś, powi­nie­neś sko­rzy­stać z firm, które przy pierw­szej pożyczce nie nali­czają żad­nego opro­cen­to­wa­nia i nie pobie­rają żad­nych dodat­ko­wych opłat.
  5. Kolejnym ważnym aspektem na który musimy zwrócić uwagę, jest to, czy dana firma sprawdza swoich klientów w bazach dłużników i w BIK. Niektóre firmy weryfikują również nasze zatrudnienie i dochody. Nie każdy natomiast chciałby, aby konsultant zatrudniony przez firmę pożyczkową wydzwaniał do naszego zakładu pracy dopytując się, czy jesteśmy zatrudnieni w tym zakładzie, i jakie dochody osiągamy.

Warto przy tym zastrzec, że większość firm udzielających pożyczki pozabankowe nie ma dostępu do BIK. Jednak jeżeli chcemy pożyczyć przez Internet sumę większą, aniżeli 10 tysięcy złotych, to musimy liczyć się ze sprawdzeniem naszej osoby w BIK, oraz z weryfikacją zatrudnienia, oraz wysokości osiąganych dochodów.

Warto również pamiętać, że decydując się na pożyczkę przez Internet najlepiej będzie jak będziemy posiadać stałe dochody, które umożliwiają spłatę zobowiązania. Pożyczki pozabankowe, jak każde inne zobowiązania finansowe, wcześniej czy później będziemy musieli spłacić.

Decydując się na chwilówkę najlepiej pożyczać wyłącznie tyle i potrzebujemy

Tego typu pożyczki są łatwe w zaciąganiu i bardzo szybko możemy stracić rachubę i umiar, a to w prostej linii prowadzi do nadmiernego zadłużenia i popadnięcia w spiralę finansową. Zanim wybierzemy konkretną firmę i ofertę warto skorzystać z Internetu i sprawdzić warunki pożyczki, jak i opinie na temat samej firmy pożyczkowej.

Ważne, żeby poży­czyć pie­nią­dze od rze­czy­wi­ście ist­nie­ją­cej firmy, a nie fik­cyj­nego podmiotu, który chce wyłu­dzić nasze dane oso­bowe i pie­nią­dze. Warto spraw­dzić czy dana firma nie figu­ruje na liście ostrze­żeń publicz­nych Komi­sji Nadzoru Finan­so­wego. Oszu­stwa są już na szczę­ście coraz rzad­sze, ale poży­cza­jąc jaką­kol­wiek sumę pie­nię­dzy od firmy pożycz­ko­wej, warto o niej tro­chę poczy­tać.

Przej­rzy­stość strony inter­netowej firmy i jej regu­la­min

Wybie­ra­jąc firmę należy zwrócić także uwagę na przej­rzy­stość strony inter­netowej firmy i jej regu­la­minu. Bar­dzo pomocne są „suwaki”, które pomogą nam okre­ślić ile i do kiedy musimy oddać. Na stro­nie obecne musi być zesta­wie­nie opłat zwią­za­nych z pożyczką – za jej prze­dłu­że­nie, wyso­kość RRSO, monity etc. Decydując się na pożyczkę przez Internet najlepiej korzystać ze swojego komputera, tableta lub smartfona.

Nie należy wykorzystywać komputerów w kafejkach internetowych, czytelniach, bibliotekach itp. Jest to bowiem bardzo niebezpieczne i może skończyć się dla nas bardzo nieprzyjemnie, na przykład na kradzieży wrażliwych danych, lub na zaciągnięciu kolejnych zobowiązań finansowych bez naszej wiedzy.

Cały pro­ces poży­cza­nia pie­nię­dzy przez Internet to zazwy­czaj reje­stra­cja na por­talu i wypeł­nie­nie odpo­wied­niego for­mu­la­rza, wraz ze wska­za­niem wyso­ko­ści i czasu spłaty pożyczki. Kolejno na­stępuje wery­fi­ka­cja naszego konta ban­ko­wego.

Weryfikacja naszych danych

W tym miejscu należy podkreślić, że weryfikacja naszych danych coraz częściej odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji lub też połączenia naszego konta z jednym z popularnych portali społecznościowych.

To z kolei jest dla wielu klientów firm pożyczkowych o wiele bardziej wygodniejszy sposób weryfikowania danych, aniżeli opłata weryfikacyjna w wysokości 1 grosza. Nie każdy bowiem posiada konto bankowe, a jeżeli nawet je ma, to nie zawsze ma środki finansowe na rachunku.

Pożyczka online to pro­ces szybki i wygodny, a dodat­kowo do wyboru mamy bar­dzo wiele firm ofe­ru­ją­cych róż­no­rodne warunki, dla­tego warto zde­cy­do­wać się na poży­cze­nie pie­nię­dzy w ten spo­sób. Gotówkę możemy otrzy­mać nawet w ciągu kil­ku­dzie­się­ciu minut, czę­sto także przez 7 dni w tygo­dniu.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Z roku na rok pożyczki przez Internet stają się coraz to bardziej popularne. Rynek pożyczek internetowych rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Na polskiej scenie firm pożyczkowych pojawiają się coraz to nowsze firmy, które organizują rozmaite promocje i konkursy, które mają na celu przyciągnąć nowych klientów, oraz utrzymać starych.

Ponadto warto zaznaczyć, że pożyczki przez Internet to przede wszystkim wygoda i szybkość obsługi. Pieniądze możemy otrzymać na konto w przeciągu paru minut, nie wychodząc z domu.

Oczywiste jest, że największy procent wszystkich pożyczek udzielanych przez Internet stanowią chwilówki, które najczęściej mają 30 – dniowy termin spłaty. Wzię­cie takiej pożyczki to sporo plu­sów, ale należy wie­dzieć jak to zro­bić mądrze.

Co trzeba zrobić, aby móc pożyczyć pieniądze przez Internet?

  1. Jeśli chcesz wziąć pożyczkę przez Internet potrzebny jest Ci oczy­wi­ście dostęp do sieci. Wiele z firm pożycz­ko­wych wery­fi­kuje Twoją toż­sa­mość poprzez prze­la­nie przez Cie­bie drob­nej sumy z Two­jego rachunku ban­ko­wego.
  2. Ist­nieją także firmy, które zastę­pują to poprzez wysła­nie do Cie­bie SMS- a albo prze­pro­wa­dze­nie z Tobą roz­mowy tele­fo­nicz­nej. Jest to wygod­niej­sze jeśli nie jesteś w sta­nie w danym momen­cie prze­lać żad­nej, nawet naj­mniej­szej kwoty, bo Twoje konto świeci pust­kami.
  3. Ważne jest również, że zanim zdecydujesz się skorzystać z pożyczki przez Internet, abyś porównał wszystkie dostępne na rynku finansowym pożyczki online. To może być żmudne zaję­cie, ale jeśli usta­lisz swoje warunki i finan­sowe moż­li­wo­ści, to sta­nie się o wiele łatwiej­sze. Przede wszyst­kim musisz wie­dzieć ile chcesz poży­czyć oraz kiedy i ile będziesz w sta­nie zwró­cić.
  4. Jeśli wiesz, że nie będziesz w sta­nie oddać wię­cej niż poży­czy­łeś, powi­nie­neś sko­rzy­stać z firm, które przy pierw­szej pożyczce nie nali­czają żad­nego opro­cen­to­wa­nia i nie pobie­rają żad­nych dodat­ko­wych opłat.
  5. Kolejnym ważnym aspektem na który musimy zwrócić uwagę, jest to, czy dana firma sprawdza swoich klientów w bazach dłużników i w BIK. Niektóre firmy weryfikują również nasze zatrudnienie i dochody. Nie każdy natomiast chciałby, aby konsultant zatrudniony przez firmę pożyczkową wydzwaniał do naszego zakładu pracy dopytując się, czy jesteśmy zatrudnieni w tym zakładzie, i jakie dochody osiągamy.

Warto przy tym zastrzec, że większość firm udzielających pożyczki pozabankowe nie ma dostępu do BIK. Jednak jeżeli chcemy pożyczyć przez Internet sumę większą, aniżeli 10 tysięcy złotych, to musimy liczyć się ze sprawdzeniem naszej osoby w BIK, oraz z weryfikacją zatrudnienia, oraz wysokości osiąganych dochodów.

Warto również pamiętać, że decydując się na pożyczkę przez Internet najlepiej będzie jak będziemy posiadać stałe dochody, które umożliwiają spłatę zobowiązania. Pożyczki pozabankowe, jak każde inne zobowiązania finansowe, wcześniej czy później będziemy musieli spłacić.

Decydując się na chwilówkę najlepiej pożyczać wyłącznie tyle i potrzebujemy

Tego typu pożyczki są łatwe w zaciąganiu i bardzo szybko możemy stracić rachubę i umiar, a to w prostej linii prowadzi do nadmiernego zadłużenia i popadnięcia w spiralę finansową. Zanim wybierzemy konkretną firmę i ofertę warto skorzystać z Internetu i sprawdzić warunki pożyczki, jak i opinie na temat samej firmy pożyczkowej.

Ważne, żeby poży­czyć pie­nią­dze od rze­czy­wi­ście ist­nie­ją­cej firmy, a nie fik­cyj­nego podmiotu, który chce wyłu­dzić nasze dane oso­bowe i pie­nią­dze. Warto spraw­dzić czy dana firma nie figu­ruje na liście ostrze­żeń publicz­nych Komi­sji Nadzoru Finan­so­wego. Oszu­stwa są już na szczę­ście coraz rzad­sze, ale poży­cza­jąc jaką­kol­wiek sumę pie­nię­dzy od firmy pożycz­ko­wej, warto o niej tro­chę poczy­tać.

Przej­rzy­stość strony inter­netowej firmy i jej regu­la­min

Wybie­ra­jąc firmę należy zwrócić także uwagę na przej­rzy­stość strony inter­netowej firmy i jej regu­la­minu. Bar­dzo pomocne są „suwaki”, które pomogą nam okre­ślić ile i do kiedy musimy oddać. Na stro­nie obecne musi być zesta­wie­nie opłat zwią­za­nych z pożyczką – za jej prze­dłu­że­nie, wyso­kość RRSO, monity etc. Decydując się na pożyczkę przez Internet najlepiej korzystać ze swojego komputera, tableta lub smartfona.

Nie należy wykorzystywać komputerów w kafejkach internetowych, czytelniach, bibliotekach itp. Jest to bowiem bardzo niebezpieczne i może skończyć się dla nas bardzo nieprzyjemnie, na przykład na kradzieży wrażliwych danych, lub na zaciągnięciu kolejnych zobowiązań finansowych bez naszej wiedzy.

Cały pro­ces poży­cza­nia pie­nię­dzy przez Internet to zazwy­czaj reje­stra­cja na por­talu i wypeł­nie­nie odpo­wied­niego for­mu­la­rza, wraz ze wska­za­niem wyso­ko­ści i czasu spłaty pożyczki. Kolejno na­stępuje wery­fi­ka­cja naszego konta ban­ko­wego.

Weryfikacja naszych danych

W tym miejscu należy podkreślić, że weryfikacja naszych danych coraz częściej odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji lub też połączenia naszego konta z jednym z popularnych portali społecznościowych.

To z kolei jest dla wielu klientów firm pożyczkowych o wiele bardziej wygodniejszy sposób weryfikowania danych, aniżeli opłata weryfikacyjna w wysokości 1 grosza. Nie każdy bowiem posiada konto bankowe, a jeżeli nawet je ma, to nie zawsze ma środki finansowe na rachunku.

Pożyczka online to pro­ces szybki i wygodny, a dodat­kowo do wyboru mamy bar­dzo wiele firm ofe­ru­ją­cych róż­no­rodne warunki, dla­tego warto zde­cy­do­wać się na poży­cze­nie pie­nię­dzy w ten spo­sób. Gotówkę możemy otrzy­mać nawet w ciągu kil­ku­dzie­się­ciu minut, czę­sto także przez 7 dni w tygo­dniu.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

86 + = 96

error: