Formy zabezpieczenia kredytu

3 min. czytania

W związku z tym, że potencjalny kredytobiorca może okazać się niewypłacalny, banki na różne sposoby starają chronić się przed ewentualnymi stratami. Rodzaj stosowanych zabezpieczeń zależy w dużej mierze od charakteru kredytobiorcy, tzn. czy klient to osoba indywidualna czy też przedsiębiorca. Dodatkowymi aspektami są kwota kredytowania oraz przeznaczenie kredytu. Kredyty konsumenckie wiążą się przede wszystkim z zabezpieczeniami osobistymi, tj. poręczenia czy weksle. Rodzaj kredytu w dużej mierze wpływa na rodzaj jego zabezpieczenia.

Kredyt na mieszkanie

Potocznie przyjęło się, że na zakup mieszkania staramy się o kredyt hipoteczny. W praktyce, to właśnie hipoteka jest rodzajem zabezpieczenia uzyskanego w banku kredytu. Hipoteka to zapis w księdze wieczystej nieruchomości, który umożliwia bankowi zaspokojenie należności.

Oznacza to, że jeśli kredytobiorca przestaje spłacać kredyt, to bank ma prawo do środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że bank może wziąć jedynie kwotę do wysokości hipoteki. Bank ma również prawo do roszczeń z tytułu nieruchomości względem innych wierzycieli kredytobiorcy.

Różne zabezpieczenia przy kredycie mieszkaniowym

Do częstych, dodatkowych zabezpieczeń kredytu hipotecznego jest tak zwany weksel in blanco. Dokument ten zobowiązuje swojego wystawcę do zapłaty danej osobie określonej kwoty pieniędzy, określony jest termin i miejsce. Weksel ten nie zawiera konkretnego miejsca i czasu.

Zostają one uzupełnione na podstawie deklaracji w momencie, w którym przestajemy spłacać zobowiązanie.

Kredyt mieszkaniowy jest zazwyczaj związany z dwoma rodzajami zabezpieczeń, tj. ubezpieczenie pomostowe oraz ubezpieczenie nieruchomości obarczonej hipoteką. W tym pierwszym przypadku jest to zabezpieczenie interesu banku w okresie między zawarciem umowy kredytowej, a uprawomocnieniem się wpisu do księgi wieczystej.

Drugi przypadek związany jest z wykonaniem cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku. Oznacz to tyle, że na przykład na wypadek losowych zdarzeń takich jak pożar, odszkodowanie związane ze stratami po mieszkaniu, zostanie w całości przekazane na rachunek banku.

Kredyt samochodowy

W przypadku kredytu samochodowego najbardziej popularne są dwa zabezpieczenia kredytu. Są to zastaw rejestrowy oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. W przypadku zastawu rejestrowego kredytobiorca staje się prawny właścicielem samochodu, który zostaje wpisany do księgi zastawów.

Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, roszczenia będą egzekwowane przez komornika. Przewłaszczenie natomiast,  polega na przeniesieniu praw własności pojazdu na rzecz wierzyciela. W praktyce oznacza to tyle, że dopóty, dopóki nie spłacimy ostatniej raty kredytu, właścicielem samochodu będzie bank.

Pozostałe zabezpieczenia kredytów konsumenckich

Oprócz tego, że hipoteka jest formą zabezpieczenia kredytu, to banki korzystają również z innych rozwiązań. Mowa tutaj głównie o blokadzie środków na rachunku bankowym lub lokacie. Generalnie, banki stosują blokady w przypadku kredytów konsolidacyjnych i konsumpcyjnych, których cel nie jest do końca określony.

W przypadku nałożenia blokady na konto, z zablokowanych środków nie będziemy mogli korzystać do czasu, gdy spłacimy ostatnią ratę kredytu. Należy pamiętać, że do praw banku należy przede wszystkim zaspokojenie swoich roszczeń. Co ważne, rolę zabezpieczenia mogą pełnić nie tylko te środki, które posiadamy w jednym konkretnym banku.

Instytucja ma prawo do zablokowania naszych środków również na innych rachunkach bankowych, które posiadamy w różnych bankach.

Niemniej popularnym zabezpieczeniem kredytu jest posiadanie tak zwanego poręczyciela kredytu. Poręczenie polega na zobowiązaniu się innej osoby do spłaty kredytu, w razie wystąpienia sytuacji, w której kredytobiorca nie będzie w stanie dłużej regulować swojego długu.

Obecnie, zabezpieczenie to może zostać zastosowane w przypadku praktycznie każdego rodzaju kredytu, wzmacniając przy tym zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

W związku z tym, że potencjalny kredytobiorca może okazać się niewypłacalny, banki na różne sposoby starają chronić się przed ewentualnymi stratami. Rodzaj stosowanych zabezpieczeń zależy w dużej mierze od charakteru kredytobiorcy, tzn. czy klient to osoba indywidualna czy też przedsiębiorca. Dodatkowymi aspektami są kwota kredytowania oraz przeznaczenie kredytu. Kredyty konsumenckie wiążą się przede wszystkim z zabezpieczeniami osobistymi, tj. poręczenia czy weksle. Rodzaj kredytu w dużej mierze wpływa na rodzaj jego zabezpieczenia.

Kredyt na mieszkanie

Potocznie przyjęło się, że na zakup mieszkania staramy się o kredyt hipoteczny. W praktyce, to właśnie hipoteka jest rodzajem zabezpieczenia uzyskanego w banku kredytu. Hipoteka to zapis w księdze wieczystej nieruchomości, który umożliwia bankowi zaspokojenie należności.

Oznacza to, że jeśli kredytobiorca przestaje spłacać kredyt, to bank ma prawo do środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że bank może wziąć jedynie kwotę do wysokości hipoteki. Bank ma również prawo do roszczeń z tytułu nieruchomości względem innych wierzycieli kredytobiorcy.

Różne zabezpieczenia przy kredycie mieszkaniowym

Do częstych, dodatkowych zabezpieczeń kredytu hipotecznego jest tak zwany weksel in blanco. Dokument ten zobowiązuje swojego wystawcę do zapłaty danej osobie określonej kwoty pieniędzy, określony jest termin i miejsce. Weksel ten nie zawiera konkretnego miejsca i czasu.

Zostają one uzupełnione na podstawie deklaracji w momencie, w którym przestajemy spłacać zobowiązanie.

Kredyt mieszkaniowy jest zazwyczaj związany z dwoma rodzajami zabezpieczeń, tj. ubezpieczenie pomostowe oraz ubezpieczenie nieruchomości obarczonej hipoteką. W tym pierwszym przypadku jest to zabezpieczenie interesu banku w okresie między zawarciem umowy kredytowej, a uprawomocnieniem się wpisu do księgi wieczystej.

Drugi przypadek związany jest z wykonaniem cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku. Oznacz to tyle, że na przykład na wypadek losowych zdarzeń takich jak pożar, odszkodowanie związane ze stratami po mieszkaniu, zostanie w całości przekazane na rachunek banku.

Kredyt samochodowy

W przypadku kredytu samochodowego najbardziej popularne są dwa zabezpieczenia kredytu. Są to zastaw rejestrowy oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. W przypadku zastawu rejestrowego kredytobiorca staje się prawny właścicielem samochodu, który zostaje wpisany do księgi zastawów.

Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, roszczenia będą egzekwowane przez komornika. Przewłaszczenie natomiast,  polega na przeniesieniu praw własności pojazdu na rzecz wierzyciela. W praktyce oznacza to tyle, że dopóty, dopóki nie spłacimy ostatniej raty kredytu, właścicielem samochodu będzie bank.

Pozostałe zabezpieczenia kredytów konsumenckich

Oprócz tego, że hipoteka jest formą zabezpieczenia kredytu, to banki korzystają również z innych rozwiązań. Mowa tutaj głównie o blokadzie środków na rachunku bankowym lub lokacie. Generalnie, banki stosują blokady w przypadku kredytów konsolidacyjnych i konsumpcyjnych, których cel nie jest do końca określony.

W przypadku nałożenia blokady na konto, z zablokowanych środków nie będziemy mogli korzystać do czasu, gdy spłacimy ostatnią ratę kredytu. Należy pamiętać, że do praw banku należy przede wszystkim zaspokojenie swoich roszczeń. Co ważne, rolę zabezpieczenia mogą pełnić nie tylko te środki, które posiadamy w jednym konkretnym banku.

Instytucja ma prawo do zablokowania naszych środków również na innych rachunkach bankowych, które posiadamy w różnych bankach.

Niemniej popularnym zabezpieczeniem kredytu jest posiadanie tak zwanego poręczyciela kredytu. Poręczenie polega na zobowiązaniu się innej osoby do spłaty kredytu, w razie wystąpienia sytuacji, w której kredytobiorca nie będzie w stanie dłużej regulować swojego długu.

Obecnie, zabezpieczenie to może zostać zastosowane w przypadku praktycznie każdego rodzaju kredytu, wzmacniając przy tym zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: