Aneks do umowy pożyczki

4 min. czytania

Większość z nas już wie co to jest umowa pożyczki. Co prawda nie każdy ją czyta, ale wie do czego służy i co mniej więcej powinna zawierać. A co, jeśli chodzi o aneks do umowy pożyczki? Co to takiego i do czego może nam się przydać? Jak się okazuje, aneks jest niemalże tak samo ważny jak nie ważniejszy od umowy pożyczkowej. Dlaczego?

Bo daje nam możliwości dokonania zmian w pierwotnie ustalonych warunkach. Za pomocą aneksu możemy poprawić powstałe błędy, zmienić lub dodać nowe postanowienia, ewentualnie usunąć już istniejące. Kto jest stronami takiego aneksu? Te same osoby, które zawierały umowę główną, której aneks dotyczy. Pokrótce – aneks jest dokumentem, na podstawie którego możemy wprowadzić zmiany we wcześniej podpisanej umowie głównej.

Zdarzają się takie sytuacje, że umowy były podpisane ładnych parę lat temu

W międzyczasie mogło wiele się zmienić tak w naszych danych jak i w naszej sytuacji. Takim aneksem możemy dokonać zmian we wcześniej zawartej umowie. Możemy poprawić nasze dane, dopisać, wykreślić, ewentualnie w jakiś sposób zmienić zawarte wcześniej postanowienia. Możemy nadpisać lub zrezygnować z niektórych paragrafów czy ustępów zawartych w umowie głównej.

Oczywiście musimy pamiętać o tym, że takich zmian w umowie nie możemy sobie dokonywać bez wiedzy drugiej strony umowy. Aneks do umowy pożyczki musi być sporządzony i podpisany przez obydwie strony postępowania. Takim aneksem możemy na przykład zmienić harmonogram spłaty rat pożyczki zaciągniętej online. Może też zmienić na przykład treść umowy pożyczki bez umowy o pracę, bo nasz status się zmienił i korzystniejsza jednak będzie dla nas pożyczka z umową o pracę.

Aneksem możemy dopasować warunki umowy do naszych obecnych możliwości finansowych

Warunki zostaną ustalone na takim poziomie, który będzie satysfakcjonował obydwie strony, czyli pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jesteśmy zmuszeni do sporządzania kolejnej umowy pożyczki ani rozwiązywania tej już istniejącej. Co ciekawe, taką umowę główną możemy zmieniać tyle razy, ile razy będziemy mieli taką potrzebę. Ilość aneksów do umowy pożyczki w żaden sposób nie jest ograniczona. W ten sposób do pierwotnie powstałej umowy możemy wprowadzać dowolną ilość poprawek.

Jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony aneks do umowy pożyczki?

Z pewnością w nagłówku powinien wskazywać na to, że jest aneksem do umowy i wskazywać na jej numer identyfikacyjny, datę i miejsce jej sporządzenia. Strony wskazane w aneksie powinny być tożsame z tymi zawartymi w umowie głównej. W dalszej części powinien być wskazany przedmiot umowy i zmiany jakie mają zostać do niej wprowadzone.

Dość istotnym elementem jest też data, z którą aneks wchodzi w życie. Taki aneks muszą podpisać obydwie strony umowy na znak tego, że obydwie zapoznały się z jego treścią i wyrażają zgodę na zmiany w nim zawarte. Prawidłowo sporządzony aneks powinien też zawierać wzmiankę dotycząca części umowy, która nie uległa zmianie, co automatycznie uniemożliwia obydwu stronom jakąkolwiek manipulację faktami.

Sporządzanie aneksu do umowy jest uregulowane prawnie

Dokładne przepisy zawiera Kodeks Cywilny, a dokładnie art. 77. Przepis ten stanowi, że aneks do umowy pożyczki powinien być sporządzony w takiej samej formie jak umowa główna do której go stworzono. Co to oznacza? Nie mniej nie więcej jak to, że jeśli umowa główna została sporządzona na piśmie, to aneks również powinien być sporządzony na piśmie.

Częścią najważniejszą aneksu, wymagająca skupienia, jest część zawierająca zmiany wprowadzane do umowy. Zmiany można wskazać poprzez przytoczenie ustępów bądź paragrafów umowy i wskazanie w jakim zakresie ulegają one zmianie. Jeśli aneksem nadpisujemy coś do umowy, powinno to być zaznaczone jako nowy paragraf. Należy też zaznaczyć z jaką data aneks wchodzi w życie, to znaczy od kiedy będzie miał zastosowanie. Zwykle jest to ten sam czas, w którym został podpisany, jednak przepisy zostawiają nam dowolność w tej kwestii i możemy zaznaczyć, że na przykład aneks zaczyna obowiązywać za miesiąc od momentu jego podpisania.

Najczęściej popełniane błędy – z jakimi konsekwencjami powinniśmy się liczyć

Jeśli aneks sporządzimy w formie innej niż jest sporządzona umowa główna, zwykle możemy się spodziewać jego nieważności. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Gdy aneks zostanie sporządzony w formie pisemnej a przepisy prawa nie zastrzegają takiej formy jego sporządzenia, z zaznaczeniem rygoru nieważności.

W takim przypadku, jeśli strony sporządziły dokument w innej formie niż pisemna, muszą dowieść przed sądem, że takich ustaleń dokonali. Muszą mieć jednak świadomość, że przepis art. 74 kc stanowi, że jeżeli strony nie są przedsiębiorcą, sąd wówczas może nie dopuścić dowodu w postaci świadków, ani też nie musi wyrazić zgody nawet na przesłuchanie stron postępowania.

Foto: Pixabay
4 min. czytania

Większość z nas już wie co to jest umowa pożyczki. Co prawda nie każdy ją czyta, ale wie do czego służy i co mniej więcej powinna zawierać. A co, jeśli chodzi o aneks do umowy pożyczki? Co to takiego i do czego może nam się przydać? Jak się okazuje, aneks jest niemalże tak samo ważny jak nie ważniejszy od umowy pożyczkowej. Dlaczego?

Bo daje nam możliwości dokonania zmian w pierwotnie ustalonych warunkach. Za pomocą aneksu możemy poprawić powstałe błędy, zmienić lub dodać nowe postanowienia, ewentualnie usunąć już istniejące. Kto jest stronami takiego aneksu? Te same osoby, które zawierały umowę główną, której aneks dotyczy. Pokrótce – aneks jest dokumentem, na podstawie którego możemy wprowadzić zmiany we wcześniej podpisanej umowie głównej.

Zdarzają się takie sytuacje, że umowy były podpisane ładnych parę lat temu

W międzyczasie mogło wiele się zmienić tak w naszych danych jak i w naszej sytuacji. Takim aneksem możemy dokonać zmian we wcześniej zawartej umowie. Możemy poprawić nasze dane, dopisać, wykreślić, ewentualnie w jakiś sposób zmienić zawarte wcześniej postanowienia. Możemy nadpisać lub zrezygnować z niektórych paragrafów czy ustępów zawartych w umowie głównej.

Oczywiście musimy pamiętać o tym, że takich zmian w umowie nie możemy sobie dokonywać bez wiedzy drugiej strony umowy. Aneks do umowy pożyczki musi być sporządzony i podpisany przez obydwie strony postępowania. Takim aneksem możemy na przykład zmienić harmonogram spłaty rat pożyczki zaciągniętej online. Może też zmienić na przykład treść umowy pożyczki bez umowy o pracę, bo nasz status się zmienił i korzystniejsza jednak będzie dla nas pożyczka z umową o pracę.

Aneksem możemy dopasować warunki umowy do naszych obecnych możliwości finansowych

Warunki zostaną ustalone na takim poziomie, który będzie satysfakcjonował obydwie strony, czyli pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jesteśmy zmuszeni do sporządzania kolejnej umowy pożyczki ani rozwiązywania tej już istniejącej. Co ciekawe, taką umowę główną możemy zmieniać tyle razy, ile razy będziemy mieli taką potrzebę. Ilość aneksów do umowy pożyczki w żaden sposób nie jest ograniczona. W ten sposób do pierwotnie powstałej umowy możemy wprowadzać dowolną ilość poprawek.

Jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony aneks do umowy pożyczki?

Z pewnością w nagłówku powinien wskazywać na to, że jest aneksem do umowy i wskazywać na jej numer identyfikacyjny, datę i miejsce jej sporządzenia. Strony wskazane w aneksie powinny być tożsame z tymi zawartymi w umowie głównej. W dalszej części powinien być wskazany przedmiot umowy i zmiany jakie mają zostać do niej wprowadzone.

Dość istotnym elementem jest też data, z którą aneks wchodzi w życie. Taki aneks muszą podpisać obydwie strony umowy na znak tego, że obydwie zapoznały się z jego treścią i wyrażają zgodę na zmiany w nim zawarte. Prawidłowo sporządzony aneks powinien też zawierać wzmiankę dotycząca części umowy, która nie uległa zmianie, co automatycznie uniemożliwia obydwu stronom jakąkolwiek manipulację faktami.

Sporządzanie aneksu do umowy jest uregulowane prawnie

Dokładne przepisy zawiera Kodeks Cywilny, a dokładnie art. 77. Przepis ten stanowi, że aneks do umowy pożyczki powinien być sporządzony w takiej samej formie jak umowa główna do której go stworzono. Co to oznacza? Nie mniej nie więcej jak to, że jeśli umowa główna została sporządzona na piśmie, to aneks również powinien być sporządzony na piśmie.

Częścią najważniejszą aneksu, wymagająca skupienia, jest część zawierająca zmiany wprowadzane do umowy. Zmiany można wskazać poprzez przytoczenie ustępów bądź paragrafów umowy i wskazanie w jakim zakresie ulegają one zmianie. Jeśli aneksem nadpisujemy coś do umowy, powinno to być zaznaczone jako nowy paragraf. Należy też zaznaczyć z jaką data aneks wchodzi w życie, to znaczy od kiedy będzie miał zastosowanie. Zwykle jest to ten sam czas, w którym został podpisany, jednak przepisy zostawiają nam dowolność w tej kwestii i możemy zaznaczyć, że na przykład aneks zaczyna obowiązywać za miesiąc od momentu jego podpisania.

Najczęściej popełniane błędy – z jakimi konsekwencjami powinniśmy się liczyć

Jeśli aneks sporządzimy w formie innej niż jest sporządzona umowa główna, zwykle możemy się spodziewać jego nieważności. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Gdy aneks zostanie sporządzony w formie pisemnej a przepisy prawa nie zastrzegają takiej formy jego sporządzenia, z zaznaczeniem rygoru nieważności.

W takim przypadku, jeśli strony sporządziły dokument w innej formie niż pisemna, muszą dowieść przed sądem, że takich ustaleń dokonali. Muszą mieć jednak świadomość, że przepis art. 74 kc stanowi, że jeżeli strony nie są przedsiębiorcą, sąd wówczas może nie dopuścić dowodu w postaci świadków, ani też nie musi wyrazić zgody nawet na przesłuchanie stron postępowania.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

59 + = 67

error: